ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GECİKMİŞ DİLE SAHİP ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNİN COVİD-19 SÜRECİNDE YAŞADIĞI ZORLUKLARIN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-LXIII
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-04 17:50:25.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 973-998
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, erken çocukluk döneminde gecikmiş konuşması bulunan çocuğu olan ailelerin pandemi sürecinde yaşadıkları zorlukları ortaya çıkarmaktır. Nitel araştırma yaklaşımlarından durum deseni olarak tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu, Niğde ilinde yaşayan ve gecikmiş konuşma bulgusu gösteren çocuğu olan 12 aile oluşturmaktadır. Aileler Niğde İlinde bulunan, erken çocukluk döneminde gecikmiş konuşma tanılı çocuğu olan aileler arasından kartopu örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın geçerliliğini artırmak için kodlayıcı güvenirliği yapılmıştır. Araştırma sonucunda; Covid-19 Pandemi sürecinde çocukların gecikmiş konuşma problemlerinin arttığı, teknolojik araçlarla geçirdikleri sürenin uzadığı, yeniden okula gittiklerinde uyum sorunları ile karşılaştıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the difficulties experienced by families with children with delayed speech in early childhood during the pandemic process. The study group of the research, which was designed as a situation pattern in the qualitative research model, consists of 12 families living in Niğde province with children showing delayed speech signs. The families were selected by snowball sampling method from among the families with Decayed speech diagnosed children in early childhood in Niğde Province. The data of the study were collected using a semi-structured interview form prepared by the researchers. The obtained data were analyzed using the descriptive analysis method. In order to increase the validity of the research, coder reliability was performed. As a result of the research; It was seen that delayed speech problems of children increased during the Covid-19 Pandemic process, the time they spent with technological tools increased, and they faced adaptation problems when they went to school again. 

Keywords