TÜRKİYE’DE TROMPET İLE İLGİLİ YAPILMIŞ OLAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-02 16:27:05.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 2216-2234
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Klasik müzikten caz müziğine, popüler müzikten askeri alanlara kadar çeşitli kullanım alanları olan trompet günümüzde kullanılan modern halini kazanana kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. Bu kadar popüler bir enstrüman olmasının en büyük sebeplerinden birisi tını özellikleri olan trompet, orkestralarda önemli çalgılardan birisi olmaya devam etmektedir. Araştırmanın amacı, bu kadar popüler bir çalgı olan trompet ile ilgili yapılmış olan akademik çalışmaların genel yönelimini incelemektir. Bu bağlamda YÖK tez merkezi taranmış, trompet konulu 1992-2022 arasında 24 adet araştırmanın veri tabanına yüklendiği görülmüştür. Buna karşın incelenen trompet konulu tezlerin 2006 ve sonrası açık erişim olduğu görülmüştür. Bu sebeple 20 adet trompet konulu tez örneklemi oluşturmuştur. Araştırmada literatür taraması ile toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İncelenen tezler yıllarına, üniversitelerine, enstitülere, bilim dallarına göre, tez türüne, konularına, yöntemlerine, örneklemine, veri toplama yöntemlerine, veri analiz yöntemlerine göre analiz edilerek bu çalışmalardaki genel durum betimlenmiştir. İncelenen tezlerde yöntemsel problemlerin olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda incelenen tezlerin daha çok yüksek lisans düzeyinde çalışıldığı belirlenmiştir. Trompet alanında doktora düzeyinde çalışmaların artırılması için akademisyen ve öğrencilerin teşvik edilmesi önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The trumpet, which has various uses from classical music to jazz music, from popular music to military fields, has gone through different stages until it gained its modern form used today. One of the biggest reasons for being such a popular instrument is the trumpet, which has timbre features and continues to be one of the essential instruments in orchestras. The research aims to examine the general orientation of academic studies on the trumpet, a popular instrument. In this context, the YÖK thesis center was scanned, and it was seen that 24 researches on trumpet between 1992-2022 were uploaded to the database. On the other hand, it was seen that the theses on the trumpet examined were open-access in 2006 and later. For this reason, he created a sample of 20 trumpet theses. In the research, the data collected through the literature review were analyzed by the content analysis method. The theses examined were analyzed according to their years, universities, institutes, branches of science, type of thesis, subjects, methods, sampling, data collection methods, data analysis methods, and the general situation in these studies were described. It has been determined that there are methodological problems in the theses examined. As a result of the research, it was determined that the theses examined were mainly studied at the graduate level. It is recommended to encourage academicians and students to increase doctorate-level studies in the field of the trumpet.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics