NORMALLEŞME DÖNEMİNDE SERBEST ZAMAN TATMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXV
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-26 23:08:53.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 1783-1806
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamızın amacı Çorum il merkezindeki açık alan parklarında rekreatif etkinliklere katılan bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerinin farklı değişkenlerle incelenmesidir. Çorum ili halkından tesadüfü seçilen gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden 556 bireye demografik bilgilerinden oluşan anket ve Serbest Zaman Tatmin Ölçeği uygulandı. Verilerin tanımlayıcı istatistikler sürekli değişkenlerde normal dağılan veriler için ortalama standart sapma, kategorik verilerin tanımlayıcı istatistikleri sayı ve yüzde olarak sunuldu. Çalışmada iki grubun ölçek puanlarının karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise tek yönlü ANOVA analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Katılımcıların 308’inin erkek, 248’inin kadın, %67’sinin 18-25 yaş arasında, 423’ünün bekâr, 377’sinin ön lisans ve lisansüstü eğitimli olduğu ve ağırlıklı olarak orta gelir grubuna ait olduğu tespit edildi. Serbest zamanı tatmini düzeyi (SZTD) ve alt boyut ortalamaları ile yaş, eğitim, medeni ve gelir durumları arasında gruplar arası anlamlı bir fark saptandı (p<0.05). Cinsiyet ile SZTD arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Bir yıla yakın kısıtlama süresinin ve COVİD-19'un olumsuz etkilerinin birçok alışkanlığı değiştirdiği ve açık alanda yapılan serbest zaman etkinlikleri üzerindeki etkilerinin de devam ettiği söylenebilir. Bu nedenle, pandemi sonrası normalleşme döneminde beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin üstesinden gelmek ve memnuniyet düzeyini artırmak için boş zaman etkinliklerinin revize edilerek yeniden planlanması önerilebilir.

Keywords

Abstract

The aim of our study is to examine the leisure time satisfaction levels of individuals participating in recreational activities in open areas in the city center of Corum with different variables. A questionnaire consisting of demographic information and Leisure Time Satisfaction Scale were applied to 556 individuals who were randomly selected from the people of Corum and accepted to participate in the study voluntarily. Descriptive statistics of the data were presented as mean standard deviation for normally distributed data in continuous variables, and descriptive statistics of categorical data were presented as numbers and percentages. In the study, Student's T test was used to compare the scale scores of two groups, and one-way ANOVA analysis was used to compare more than two groups. Statistical significance level was accepted as p<0.05. It was determined that 308 of the participants were male, 248 were female, 67% were between the ages of 18-25, 423 were single, 377 had associate degree and postgraduate education and predominantly belonged to the middle income group. Leisure time satisfaction level (LTSL) and mean of sub-dimensions were significantly different according to age, education, marital and income status (p<0.05). No significant difference was found between LTSL according to genders. It can be said that the restriction period of close to one year and the negative effects of COVID-19 have changed many habits and their effects on outdoor leisure activities continue. Therefore, it may be recommended to revise and reschedule leisure time activities in order to overcome the negative effects on physical and mental health and increase the level of satisfaction during the post-pandemic normalization period.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics