SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN KARİYER BASAMAKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-22 15:47:57.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 3828-3854
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; farklı kariyer basamaklarında bulunan öğretmenlerin öğretmen kariyer basamakları uygulaması ile ilgili görüş, düşünce ve önerilerini belirleyerek uygulamanın sonuçlarını ortaya koymaktır. Araştırmada temel nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmada, katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi Konya İli Merkez (Selçuklu, Meram ve Karatay) ilçelerinde devlet okullarında görev yapan farklı kariyer basamaklarında yer alan 12 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin 6'sı uzman öğretmen, 6'sı öğretmen kariyer basamağında yer almaktadır. Araştırmada alanyazın taraması sonrasında öğretmenlerin görüşlerini ve eğilimlerini belirlemek amacıyla açık uçlu soruların yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda 1. Kariyer basamakları hakkındaki görüşler 2. Kariyer basamaklarının öğretmenlik mesleğine katkıları 3. Uygulamadaki eksiklikler ve öneriler olmak üzere üç kategori ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin görüşleri neticesinde kariyer basamakları uygulamasının, öğretmenliğini kariyer mesleği olarak tanımlanması, özlük haklarında sınırlı da olsa bir iyileştirme olması, az da olsa maddi kazançlarının artması, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının teşvik edilmesi vb. gibi olumlu sonuçları olacağı ifade edilirken, uzman ve başöğretmenlikteki bekleme süreleri, öğretmenler arasındaki unvan farklılıkları ve sınav konusu öğretmenler tarafından uygulamanın eksik yönleri olarak görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions, thoughts and suggestions of teachers at different career stages about the teacher career ladder implementation and to reveal the results of the implementation. Basic qualitative research design was used in the study. In the study, participants were determined by using criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods. The sampling of the study was carried out with 12 teachers at different career stages working in public schools in the Central (Selçuklu, Meram and Karatay) districts of Konya Province. Six of the teachers were expert teachers and six of them were teachers. After the literature review, a semi-structured interview form with open-ended questions was used to determine the opinions and tendencies of the teachers. As a result of the analysis of the data, three categories emerged: 1. Opinions about career steps, 2. Contributions of career steps to the teaching profession, 3. Deficiencies and suggestions in practice. As a result of the opinions of the teachers, the career steps implementation, the definition of teaching as a career profession, the improvement in personal rights, albeit limited, the increase in financial gains, the encouragement of master's and doctoral studies, etc. While it was stated that there would be positive results such as; waiting times in specialist and head teacher, title differences between teachers and the subject of the exam were seen as the missing aspects of the application by the teachers.

Keywords