ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXV
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-28 07:58:10.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 1431-1458
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Erken çocukluk eğitiminde diğer yaş gruplarından farklı olarak alışılagelmiş ölçme değerlendirme yöntemleri işlevsel olmamakta ve yaşın gelişim özelliklerine uygun ve daha çok gözleme dayalı değerlendirme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yöntemlerin neler olduğunun ve bu yöntemleri konu edinen ne tür çalışmaların yapıldığının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de bu konuda yapılan bilimsel çalışmaların odaklandığı değişkenleri, yöntemleri ve bulguları betimsel bir taramayla incelemeyi amaçlayan bu çalışma nitel bir araştırmadır. Araştırmanın veri kaynağını Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, Google Scholar ve Educational Resource Information Center veri tabanlarından ulaşılan çalışmalar oluşturmuştur. Elde edilen çalışmaların Türkiye’de erken çocukluk eğitiminde değerlendirme kapsamında yapılması ve tarama yapılan veri tabanlarında kayıt altında olması ölçüt olarak kabul edilmiştir. Ulaşılan çalışmalar; araştırmanın türü, amacı, katılımcılarının özellikleri, araştırma soruları, veri toplama araçları ve bulgular gibi değişkenler açısından taranmış, doküman incelemesi yoluyla mevcut durum ve genel eğilim ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Genel olarak bulgulara bakıldığında, çalışmaların daha çok öğretmen görüşlerine dayalı verileri kullandığı, karma yöntemden çok yalnızca nicel veya nitel yöntem tercih edildiği görülmüştür. Alternatif ölçme değerlendirme çalışmalarının, çocuklarla yapılan çalışmaların ve ölçek geliştirme çalışmalarının azlığı ilk bakışta dikkat çeken diğer sonuçlardır. Bunun yanında son yıllarda araştırma makalelerinin sayısal artışı da konunun önemine ve görülen eksiklerin bilimsel temellere oturtulup çözüm üretme gayretlerine yönelik eğilimler olarak ortaya çıkmıştır. Alan uzmanlarının, akademisyenlerin ve karar vericilerin kısmen yeni olan bu alana hem nicelik hem de nitelik açıdan katkı sağlayacak çalışmalarla destek olması çok önemlidir.

Keywords

Abstract

In early childhood education, unlike other age groups, conventional measurement and evaluation methods are not functional and more observation-based assessment methods are needed, which are suitable for the developmental characteristics of the age. It is of great importance to know what these methods are and what kind of studies have been done on these methods. This study, which aims to examine the variables, methods and findings on which scientific studies conducted in Turkey focus on, is a qualitative research. The data source of the research consisted of studies accessed from the Higher Education Council National Thesis Center, Google Scholar and Educational Resource Information Center databases. It was accepted as a criterion that the studies obtained were carried out within the scope of evaluation in early childhood education in Turkey and that they were recorded in the databases that were scanned with the selected keywords. The studies reached were scanned in terms of certain variables suh as the research design, purpose, participants, data collection and findings in order to reveal the current situation and general trend through document analysis. Looking at the findings, it can be concluded that, the studies mostly used data based on teacher opinions, and only quantitative or qualitative methods were preferred rather than mixed method. The scarcity of alternative assessment studies, studies conducted with children, and scale development studies are other noticeable results at first glance. In addition, the increase in the number of research articles in recent years indicates the importance of the topic and the efforts to establish the scientific basis and find solutions to the identified deficiencies. It is crucial for experts in the field, academics, and decision-makers to support this relatively new field with studies that contribute both quantitatively and qualitatively. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics