DUVARSIZ EĞİTİMİN SANAT EĞİTİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 22:14:38.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 2504-2523
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat eğitimi öğrencinin kendisini yaratıcı bağlamda ifade etmesine olanak tanıyan ve yeni şeyler yapabilme yeterlilikleri olan insanları yetiştiren bir eğitim türüdür. Bu bağlamda öğrenciler ancak yaparak, yaşayarak öğrenme paradigması sayesinde aktif bir şekilde bilgiyi yapılandırır ve yeni durumlara transfer edebilir. Sanat eğitimi öğrencilere iki temel alan olan Müzik Dersi ve Görsel Sanatlar Dersi kapsamında verilmektedir. Bu araştırmada ders sınıfın dışında, doğal ortamlarda gerçekleştirilen AHE (Açık Havada Eğitim) yaklaşımıyla işlenen rastlantısal deneyimler sürecini kapsamaktadır. Bu araştırma 2022-2023 öğretim yılı bahar döneminde Alanya’da bir devlet ilköğretim okulunda 3. sınıf öğrenimi gören 8’i odak olmak üzere 23 öğrenci ile yürütülmüştür.  Karma araştırma deseni kullanılan çalışmanın nicel kısmında AHE ile dersler işlenmeden önce “Müzik Dersine İlişkin Tutum Ölçeği” ve “Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” öğrencilere uygulanmış. Ardından 6 hafta boyunca planlanan AHE dersleri işlenmiştir. İstatistiksel olarak deneysel işlem analiz edilmiştir. Çıkan sonuçlar AHE ile ders işlemenin çocukların müzik ve görsel sanat dersine karşı geliştirdikleri tutumu olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Araştırmanın nitel kısmını oluşturan doküman, gözlem ve görüşme yoluyla toplanmış olan veriler ise içerik analizi sonucunda alan yazın ile de ilişkilendirilerek yorumlanmış ve sonuç olarak AHE’nin müzik ve görsel sanatlar dersinde uygulamasının olumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Art education is a type of education that allows students to express themselves in a creative context and educates people with the ability to do new things. In this context, students can only actively construct knowledge and transfer it to new situations thanks to the paradigm of learning by doing and experiencing. Art education is given to students within the scope of two basic areas, Music Course and Visual Arts Course. In this research, the course covers the process of random experiences, which are carried out outside the classroom, in natural environments, with the OE (Outdoor Education) approach. In the research that will be studied with a qualitative research design; The data to be collected through documents, observations and interviews were carried out with 23 students, 8 of whom were focal points, studying at a public primary school in Alanya in the spring semester of the 2022-2023 academic year. The data collected in the 6-week study were interpreted by associating with the literature with content analysis, and as a result, it was concluded that the application of OE in music and visual arts courses were positive. The lessons taught with OE contribute to the development of students.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics