ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ONERİLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 21:47:26.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 2384-2400
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğretmenlerinin dil öğretirken karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların doğrudan içinde yer alan dil öğretmenlerinin sunduğu çözüm önerilerini öğrenmeyi amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak derinlemesine görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Artvin ilinde ilkokul, ortaokul ve liselerde yabancı dil dersi veren yedi kadın, beş erkek olmak üzere on iki öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerden sekizi İngilizce, üçü Almanca, biri Rusça dersi vermektedir. Araştırma yarı-yapılandırılmış görüşme formu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Görüşme verileri “derinlemesine görüşme” yöntemi ile toplanmış, böylece araştırma konusu ile ilgili ayrıntılı bir şekilde bilgi edinilmeye çalışılmış ve toplanan bilgiler nitel araştırma ilkeleri çerçevesinde raporlaştırılmıştır. Araştırmada yapılan görüşme kayıtları araştırmacılar tarafından çözümlenerek, bilgisayar ortamında görüşme metinlerine dönüştürülmüştür. Araştırmaya katılan katılımcıların tamamı yabancı dil öğretimi programının yetersiz olduğunu, bir bölümünün temel dört dil becerisini kazandıracak kazanımlara yer verilmediğini bir bölümü ise öğretim programının günümüz koşullarına uygun olmayan yapay ve gerçeklikten uzak olduğunu düşünmektedirler. Öğretmenlerin tamamı dil öğretim yönteminde hata olduğu düşüncesindedirler. Yabancı dil öğretmenlerinin yaşanan sorunlara çözüm önerilerinde müfredat güncellemesi, beş duyu organına yönelik materyal, pratiğe dönük ders araçları geliştirme, dili kültürel ögelerle birleştirme, ders saatinin artırılması, native speaker olanağı sunulması, güncel materyaller, mevcutların azaltılması, dille etkileşimde bulunulacak ortam yaratılması ve fırsat eşitliği yaratılması gibi öneriler sunmaktadırlar.

Keywords

Abstract

In this study which aims to learn the problems that foreign language teachers encounter while teaching language and the solution proposals offered by them directly involved in these problems, the case study pattern which is one of the qualitative research methods was used. In the research, in-depth interview technique was applied by using the maximum diversity sampling method. The study group of the research consists of twelve teachers, seven women and five men, who teach foreign language courses at primary, secondary and high schools in Artvin. Eight of the teachers teach English, three German and one Russian. The research was carried out through a semi-structured interview form. Interview data were collected by the method of "in-depth interview", so that detailed information about the research topic was tried to be obtained and the collected information was reported within the framework of qualitative research principles. The interview records made in the research were analyzed by the researchers and converted into interview texts in the computer environment. All of the participants participating in the research think that the foreign language teaching program is insufficient; some of them do not include the acquisitions that will provide the basic four language skills, and some of them think that the curriculum is artificial and far from reality, which is not suitable for today's conditions. All the teachers think that there is a mistake in the language teaching method. Teachers offer solution proposals they experience as: curriculum update, materials for the five senses, developing practical course tools, combining language with cultural elements, increasing lecture hours, providing native speaker opportunities, current materials, reducing large classes, creating an environment to interact with the language, and equality of opportunity.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics