SELÇUKLU ORDULARINDA SUBAY YETİŞTİRME

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-05 14:44:51.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1167-1199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı; Selçuklu Devletleri’nde subayların nasıl yetiştirildiğinin ve bu subay yetiştirme sisteminin daha sonra kurulan Türk devletlerini nasıl etkilediğinin ortaya konulmasıdır. Çalışma, betimsel bir araştırmadır. Tarihsel araştırma deseninde tasarlanmıştır. Verileri, veri toplama araç ve yolları, verilerin analizi açısından nitel araştırma özelliği göstermektedir. Veri kaynakları dokümanlar ve uzmanlardır. Veriler, doküman incelemesi ve görüşme yöntemleriyle toplanmıştır. Yararlanılan dokümanlar ölçüte dayalı örnekleme, görüşüne başvurulan uzmanlar kartopu örneklemeyle oluşturulmuştur. Veri toplama araçları araştırmacılar tarafından geliştirilen üç farklı formdur. Verilerin analizinde Miles-Huberman nitel veri analiz modeli kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi ve sınıflamasında MAXQDA veri analiz yazılımından yararlanılmıştır. Bulgulardan yola çıkarak Selçukluların eski Türk devletlerinden aldıkları askeri eğitim kültürünü, İslam devletlerinden aldıkları müesseselerle geliştirdikleri görülmüştür. Dönemin temel subay kaynağı küçük yaşta temin edilen gûlam adı verilen çocuklardır. Bu çocuklar saraylardaki gûlamhanelerde aynı anlayışta istenilen şekilde yetiştirilmiştir. Bu sistem sonraki dönemde Osmanlı Devleti’ni köklü biçimde, Türkiye Cumhuriyeti’ni kısmi olarak etkilemiştir.

Keywords

Abstract

This study aims to investigate how officers were trained in Seljuk States and how this officer training affected the other Turkic states established after the Seljuks. This study uses a descriptive approach. It is designed as historical research. Its data, data collection instruments and process have qualitative research characteristics. Data sources were documents and experts. Data were collected through document analysis and interviews. The documents were selectedaccording to the criterion sampling method and experts with whom interviews conducted were selected using snowball sampling method. The data collection instruments were three forms developed by the researchers. Miles-Huberman’s qualitative data analysis model was used for data analysis. MAXQDA qualitative data analysis program was used to analyze the data. The results revealed that Seljuks developed their military training culture they brought from the Turkic States with the institutions they adopted from the Islamic states. The main source of officer training at that time was the young children called gulam. These children were educated in the gulamhane in the place following the same model. This system had a great impact on Ottoman Empire and partly on the Republic of Türkiye.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics