Okul Müdürlerinin Liderlik Uygulamalarına Yönelik Davranışları

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 15:45:19.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1004-1043
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada okul müdürlerinin okul liderliği uygulamalarında sergiledikleri davranışları belirleyerek mesleki gelişim çalışmalarına katkı sunmak amaçlanmıştır. Araştırmalar incelendiğinde, ülkelerin kendi eğitim sistemi ve kültürü bağlamında okul liderliği gelişim çerçevelerinin ortaya konduğu ve mesleki gelişim çalışmaları kapsamında dinamik adımların atıldığı görülmektedir. Bu makale ise okul liderliği uygulamalarını, Türk Eğitim Sistemi çerçervesinde ele almaktadır. Araştırmada okul müdürlerinin liderlik alanındaki deneyimlerinden yola çıkılarak nitel araştırma desenlerinden "Fenomenoloji" yöntemi benimsenmiştir. Çalışma grubunu 2022-2023 eğitim yılı sürecinde, Gaziantep ili Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde farklı kademelerde görev yapmakta olan 15 okul müdürü oluşturmuştur. Araştırmaya katılan okul müdürleri amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmacı tarafından okul müdürleri ile görüşmeler esnasında uygulanmak üzere yarıyapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Elde edilen veriler nitel analiz tekniklerinden "betimsel analiz" ve "içerik analizi" tekniği ile çözümlenmiştir. Yapılan analize göre okul müdürlerinin 8 tema altında 62 farklı davranışla liderlik uygulamalarını gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştır.  Bu doğrultuda ortaya çıkan liderlik davranışlarının, okul müdürlerinin mesleki gelişimleri sürecinde geliştirilebilirliğine yönelik planlamaların yapılması gerektiği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to contribute to professional development studies by determining the behaviors of school principals in school leadership practices. When the research is examined, it is seen that school leadership development frameworks are put forward in the context of the countries' own education system and culture, and dynamic steps are taken within the scope of professional development studies. This article discusses school leadership practices within the framework of the Turkish Education System. Based on the experiences of school principals, the Phenomenology method is adopted to analyse the study group. It is consisted of 15 school principals working at different levels in Gaziantep – Şahinbey and Şehitkamil districts during the academic year of 2022-2023. The school principals participated in the research were determined by the maximum diversity sampling method. An interview was prepared by the researchers to be applied during the interviews with the school principals. The data obtained were analysed with the "descriptive analysis" and "content analysis" techniques. According to the analysis, it was found that school principals carried out leadership practices under 8 themes with 62 different behaviours. It has been suggested that planning should be made for the development of leadership behaviors that emerged in this direction in the professional development process of school principals. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics