AKADEMİK ÖZYETERLİK İLE AKADEMİK MOTİVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-24 17:36:41.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1246-1266
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitsel öğrenmelerin, kişisel başarı ve verimliliğin en önemli koşullarından biri akademik motivasyon olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırmada; öğrencilerin akademik özyeterlikleri ile akademik motivasyon ve alt boyutları arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma ilişkisel tarama deseninde biçimlendirilmiştir. Araştırmanın evreni, Şırnak Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenmiş 309 katılımcı oluşturmaktadır. Öğrencilerin; akademik özyeterlik düzeylerinin saptanması için “Akademik Özyeterlik Ölçeği” ve akademik motivasyonlarının tespit edilmesi için “Akademik Motivasyon Ölçeği” işe koşulmuştur. Bu araştırma verileriyle hesaplanan Cronbach-Alfa güvenirlik değerleri, faydalanılan ölçeklerin güvenilir olduklarını açığa çıkarmıştır. Verilerin çözümlenmesinde; betimsel istatistikler, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Korelasyon değerleri; akademik özyeterlik ile akademik motivasyon ve motivasyonsuzluk boyutu hariç diğer alt boyutların istatistiksel bakımdan pozitif ve anlamlı ilişkili olduğunu göstermiştir. Akademik özyeterlik ile motivasyonsuzluk değişkenleri arasında negatif ve anlamlı ilişki yer almaktadır. Regresyon analizi bulguları; akademik özyeterliğin, akademik motivasyon ve alt boyutlarını istatistiksel açıdan anlamlı yordadığını göstermiştir. Öğrencilerin akademik motivasyonlarının artırılması için akademik özyeterliklerini geliştirecek çalışmaların yapılması önemli görülmektedir.

Keywords

Abstract

Academic motivation is considered among the most important terms of educational learning, personal success, and productivity. This study seeks to clarify the relationship between students' academic self-efficacy and academic motivation and its sub-dimensions. This study is based on the relational survey model. The population of the study consists of students studying at Şırnak University. The sample of the study consists of 309 participants and simple random sampling was adopted as the sampling type. The "Academic Self-Efficacy Scale" was used to determine academic self-efficacy levels of students while the "Academic Motivation Scale" was used to determine their levels of academic motivation. The Cronbach-Alpha reliability values ​​calculated with the data of this research revealed that the relevant scales were reliable. In the analysis of data, descriptive statistics and correlation and regression analyzes were used. Correlation values indicated that academic self-efficacy and other sub-dimensions except academic motivation and amotivation were statistically positively and significantly related. There was a negative and significant relationship between academic self-efficacy and amotivation variables. Regression analysis findings showed that academic self-efficacy predicted academic motivation and its sub-dimensions statistically significantly. It is considered important to perform studies that will develop students' academic self-efficacy in order to increase their academic motivation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics