YETENEK YÖNETİMİ İLE KARİYER PLANLAMA ARASINDAKİ İLİŞKİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 22:21:07.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 2478-2503
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz iş dünyasında, örgütlerin ayakta kalabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için nitelikli insan kaynağının kilit faktörlerden biri olduğunun farkına varılmıştır. Bu sebeple kurumlar nitelikli insan kaynağının sürekliliğini sağlamak ve bu çalışanlardan en yüksek verimi almak için yetenek yönetimi ve kariyer planlaması uygulamalarına ağırlık vermişlerdir. Yetenek yönetimi, sürdürülebilir kurumsal başarıya orantısız bir şekilde katkıda bulunan önemli pozisyonları doldurmak için bir yetenek havuzunu belirlemek ve geliştirmek için kullanılan süreçleri ve faaliyetleri ifade eder. Örgütlerdeki insan kaynağından en verimli şekilde yararlanmanın yolu, yetenek analizi yapmak ve çalışan için kariyer planı oluşturmaktır. Yapılacak bu kariyer planı, örgütün hedefleri doğrultusunda işgörenin yeteneğini öne çıkarmalıdır. Bu araştırmanın amacı, Elazığ ilinde özel ve devlet okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin yetenek yönetimi ile kariyer planlamaları arasındaki ilişkinin ölçülmesidir. Bu amaç doğrultusunda, çalışma Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapmakta olan 261 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada yöntem olarak nicel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Nicel araştırma türünün seçildiği çalışmada yetenek yönetimi ve kariyer planlama kavramları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizine göre;  öğretmenlerin yetenek yönetimleri ile yapmış oldukları kariyer planlamaya ilişkin tercihleri arasında pozitif bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In today's business world, it has been realized that qualified human resources are the key factors for organizations to survive and compete. For this reason, institutions have focused on talent management and career planning practices in order to ensure the continuity of qualified human resources and to get the highest efficiency from these employees. Talent management refers to the processes and activities used to identify and develop a talent pool to fill key positions that contribute disproportionately to sustainable corporate success. The way to make the most efficient use of human resources in organizations is to analyze talent and create a career plan for the employee. This career plan to be made should highlight the talent of the employee in line with the goals of the organization. The aim of this research is to measure the relationship between talent management and career planning of teachers working in private and public schools in Elazig. For this purpose, it was carried out on 261 teachers working in schools affiliated to the Elazig Provincial Directorate of National Education. Quantitative research methods were used as a method in this study. The data obtained as a result of the application were analyzed with the SPSS package program. In the quantitative research, the relationship between the concepts of talent management and career planning has been examined. According to the analysis of the data obtained as a result of the research; It has been determined that there is a positive relationship between teachers' talent management and their career planning preferences. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics