İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HİJYEN DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-25 00:12:34.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 972-1003
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin kişisel bakım, hijyen ve temizlik ile ilgili davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Karma yöntemlerden açıklayıcı ardışık desenin kullanıldığı araştırmanın katılımcılarını 2021-2022 eğitim öğretim yılında Adıyaman sınırları içerisinde farklı yerleşkelerde bulunan 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 65 öğrenci, bu öğrencilerin ailelerinden oluşan 65 veli ile 6 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel tarama yönteminin kullanıldığı boyutunda öğrencilerin hijyen davranışlarının belirlenmesinde Kişisel Hijyen Durum Anketi, sınıf öğretmenleri ile veli gözlemleri kullanılmıştır.  Nitel yöntemlerden durum deseninin kullanıldığı boyutunu doküman incelemesi ve öğretmenler ile yapılan odak grup görüşmesinden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Çalışmanın nicel kısmındaki veriler SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir. Kolmogorov Smirnov testi sonucunda normal dağılım göstermediği belirlenen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U testi ile Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Nitel verilerinin çözümlenmesinde ise betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda öğrencilerin genel temizlik ve hijyen düzeylerine ilişkin puan ortalamaları öğrencilerin ifadelerinde 6-22 arasında değişirken ortalama 13,05;  veli gözlemlerinde 7-22 arasında değişirken ortalama 13,51; öğretmen gözlemlerinde ise 0-14 arasında değişirken ortalama 10.0 olarak hesaplanmıştır. Öğrencilerin müfredatta yer alan temizlik ve hijyen kazanımlarını günlük yaşam becerilerine tam yansıtamadıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin temizlik ve hijyen davranışları toplam puanları ile cinsiyet değişkeni arasında bir faklılaşma olmamıştır. Ancak anne ve babaların eğitim seviyesi ile öğrencilerin yerleşim yerine göre öğrencilerin toplam hijyen puanları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur. Görüşmede, öğretmenler ilkokullardaki öğrencilerin hijyen davranışlarını tam olarak yansıtamadıklarını, bütçe yetersizliği nedeniyle okulun ve sınıfların mevcut durumlarının buna uygun olmadığını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin doğru hijyen kazanımları edinmelerinde okulun evde verilecek eğitimin devamı niteliğinde olduğu için aileler ile iş birliği içinde olunması gerektiği önerilmiştir.

Keywords

Abstract

The objectives of this study is to determine the personal care, hygiene and cleaning behaviors of primary school 4th grade students and to assess these behaviour. In the study explanatory sequential design, which is mixed method designs was used. The quantitative study group of the research consists of 65 students who are studying in the 4th grade of primary school and 65 parents, including the families of these students Adıyaman province in the 2021-2022 academic year. The qualitative working group consists of 6 teachers. In this research in order to determine the hygiene behaviors of the students, personal information form, personal hygiene questionnaire, the observations of the classroom teachers and the parents were used. In order to evaluate the hygiene behaviors of the students in terms of hygiene and cleaning achievements in the primary school curriculum a focus group interview was conducted with the teachers. In the quantitative part of the study, SPSS 22.0 statistical program, in the analysis of qualitative data descriptive content analysis technique was used. The students’ personal hygiene points in the statements of the students were within 6-22 range with a mean of 13.05, while in parents’ observations it varies between 7-22, the mean was 13.51 and teachers’ observations, it varied between 0-14 and the mean was calculated as 10.0. It was determined that the students could not fully reflect the cleaning and hygiene gains to their daily life skills in the curriculum. In the rearch there was observed that there was no highly statistical differentiation between the students general level of cleanliness and hygiene according to their gender. But there was statistical differentiation between the students general level of cleanliness and hygiene as per their parents state of education and settlement of the parents. In the interviews, the teachers stated that students could not true reflect the hygiene behaviors of the theirs in primary schools, and that the current conditions of the school and the classrooms were not suitable for this due to the lack of budget. In order to acquire the right hygiene gains it has been suggested that it is necessary to cooperate with families, as the school is a continuation to be given at home of the education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics