KENDİNİ YÖNUYGULAMASININ SINIF İÇİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 22:22:46.0
Language : Türkçe
Konu : Özel Eğitim
Number of pages: 2401-2433
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı özel eğitim okullarında çalışan özel eğitim öğretmenlerinin kendini yönetmeyi sınıflarında kullanma durumlarının incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile desenlenmiştir. Çalışma grubu olarak özel eğitim okullarında görev yapan 13 özel eğitim öğretmeninin gönüllü katılımıyla sağlanmıştır. Öğretmenlerden elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, öğretmenler bilimsel dayanaklı uygulama hakkında temel düzeyde açıklama yapabilmektedir. En sık uygulamalı davranış analizini ifade ederken kendini yönetme uygulamasından bahsedilmediği belirlenmiştir. Kendini yönetme, kişinin kendi davranışlarını yönlendirmesi ya da kontrol sağlaması şeklinde tanımlamıştır. Katılımcıların çoğunluğu uygulamayı sınıflarında kullanmadığını, tercih edenlerin ise öğrenci gelişimine katkısını belirtmiştir. Ayrıca kendini yönetme konusunda eğitim ve personel desteği talebinde bulunmuştur. Öğrenci ve öğretmenlere yararlarından bahsedilirken, mesleki gelişim sağlayacak eğitimlerin verilmesi ve öğretim programlarının hazırlanması gerektiği önerilmiştir. Öğretmenler izledikleri öğretimde öğrencilerin bağımsız davranışlarında gelişme sağlandığı ve ilerleyen dönemlerde kullanmak istediklerini bildirmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the use of self-management in the classrooms of special education teachers working in special education schools. The research was designed with the semi-structured interview method, which is one of the qualitative research methods. It was provided with the voluntary participation of 13 special education teachers working in special education schools as a working group. The data obtained from the teachers were analyzed through descriptive analysis. According to the results of the research, teachers can make a basic explanation about evidence-based practice. It was determined that while expressing applied behavior analysis most frequently, self-management practice was not mentioned. Self-management is defined as directing or controlling one's own behavior. Many of the participants stated that they did not use the application in their classes, and those who preferred it stated that it contributed to student development. In addition, the participants requested training and personnel support on self-management. While mentioning the benefits to students and teachers, it has been suggested that training programs should be provided, and training programs should be prepared that will provide professional development. The participants reported that the independent behaviors of the students were improved in the teaching they followed and that they wanted to use them in the future.   

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics