ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇÜN TOPLUMSAL DEĞERLERE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 22:54:45.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 2656-2680
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze insanlar birçok farklı sebepten yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmışlardır. İnsanların yaşadıkları mekândan kültürel, siyasal, sosyal ve ekonomik nedenlerle ayrılmaları göç kavramıyla ifade edilmiştir. Tarihsel süreç içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde büyük göç olaylarıyla karşılaşılmıştır. Günümüzde göç olayları daha da artmış insanlar iyi bir yaşam standarttına ulaşmak ve iş bulabilmek için göç etmeye başlamışlardır. Ayrıca günümüzde yaşanan savaşlar da diğer birçok ülkeyi etkilemiş ve toplumlar büyük göç dalgalarıyla karşılaşmışlardır.  Yapılan bu göçler bireyin kendisini etkilediği gibi aynı zamanda toplumu ve gidilen yeri de etkilemiştir. Göç eden bireylerin farklı kültürel özelliklere sahip olması nedeniyle gittikleri yerde hem bireysel hem de toplumsal değer anlayışında değişimlere yol açmışlardır. Bireyde ve toplumda meydana gelen bu değişim, benimsenen değerleri olumsuz etkilediği takdirde, toplumsal açıdan sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle araştırmanın temel amacı “göçün toplumsal değerlere etkisini” Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşleri çerçevesinde belirleyebilmektir.  Bu amaç doğrultusunda araştırma temel nitel araştırmaya uygun olarak gerçekleşmiştir. Araştırmaya 2022-2023 öğretim yılında Diyarbakır il merkezinde bulunan ortaokullarda görev yapmakta olan 20 Sosyal Bilgiler öğretmeni katılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu amaçlı ölçüt örnekleme yöntemiyle Sosyal Bilgiler öğretmenleri katılımcı olarak belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından uzman görüşüne başvurularak geliştirilen açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme sonucunda, göç ile beraber yeni gelen bireylerin değer algılarının değiştiği, toplumda göç ile beraber bireylerin değer algılarında (kimlik bunalımı, yalnızlaşma, aidiyet duymama, güvensizlik, değer çatışması, dürüst olmama, bağımsız ve özgür düşüneme) değişme olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

People have always had to leave their place of residence for a wide variety of reasons. The departure of people from the place where they live for cultural, political, social and economic reasons is expressed with the concept of migration. In the historical process, great migration events have been encountered in different parts of the world. Today, immigration events have increased even more and people have started to migrate in order to reach a good standard of living and find a job. In addition, today's wars have also affected many other countries and societies have faced great migration waves. These migrations not only affected the individual himself, but also affected the society and the destination. Due to the different cultural characteristics of immigrant individuals, they have led to changes in both individual and social value understanding in the places they go. If this change in the individual and society negatively affects the values adopted, social problems may arise. For this reason, the main purpose of the research is to determine the "effect of migration on social values" within the framework of the views of Social Studies teachers. For this purpose, the research was carried out in accordance with basic qualitative research. 20 Social Studies teachers working in secondary schools in Diyarbakır city center participated in the research in the 2022-2023 academic year. Social Studies teachers were determined as participants by the purposeful criterion sampling method in the study group of this research. In the study, a semi-structured interview form consisting of open-ended questions developed by the researchers by seeking expert opinion was used as a data collection tool. As a result of the interview, it has been concluded that the value perceptions of the newly arrived individuals have changed with migration, and there has been a change in the value perceptions of individuals (identity crisis, loneliness, lack of belonging, insecurity, value conflict, dishonesty, independent and free thinking) with migration.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics