12. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTAPLARINDA KADIN İMAJI

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-29 14:21:04.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 2064-2087
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarih öğretiminde ve ders kitaplarında imaj meselesi araştırmalara konu olmuş, bu bağlamda kadın imajına yönelik pek çok çalışma da yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, toplumsal hayattaki değişimin oldukça hızlı olduğu konuların daha yoğun olarak bulunduğu 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabındaki kadın imajlarına dikkat çekerek tarih ders kitaplarında kadın imajına yönelik yapılacak çalışmalara örnek oluşturabilmektir. Bu çalışmada ortaöğretim 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplarında kadının varlığı ve imajı sorgulanacaktır. Bu dönemden sonra örgün eğitimi bitirip yaşama atılacak olan öğrencilere verilen kadın imajı toplumu şekillendirmesi bakımından önemlidir. Bu çalışma tarama modeliyle gerçekleştirilen, ortaöğretim 12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitaplarında Kadın İmajının ortaya konulmasını amaçlayan betimsel bir araştırmadır. Çalışmada verilerin toplanması, doküman incelemesi yönteminin aşamaları izlenerek yapılmıştır. T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi programı ve ders kitabında kadın çok az görünmektedir. Ünite başlıklarında kadına dair hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Kadın imajı aile kavramı içerisinde yer almıştır. Millî Mücadele döneminde Türk kadınının fedakârlığı ve savaşçı yönü vurgulanmıştır. Cumhuriyet ile birlikte ise Türk kadınının elde ettiği eğitim, hukuk, sosyal yaşam ve siyasi haklar ile birlikte eşitliğe kavuştuğu söylemi ön plana çıkarılmıştır. Hem I. ve II. Dünya Savaşları döneminde hem de dünyanın yeniden tesisi sürecinde toplumda görünür olmaya başlayan kadın ve kadına ait yeni toplumsal rollere ait imajlar ders kitabında örneklendirilmeye çalışılmıştır. Küreselleşen dünya sorunlarından en çok kadınlar etkilenmektedir.  Aynı zamanda mağdur kadın imajı da ön plana çıkmaktadır. Ders kitapları hazırlanırken toplumun her kesimini örnekleyen kadın imajına kitaplarda yer verilmelidir. 

Keywords

Abstract

The issue of the image has been the subject of research in history teaching and textbooks, and many studies have been conducted on the image of women in this context. The aim of this study is to investigate the 12th class, in which there are more intensive topics where the change in social life is quite rapid. The aim of the class is to draw attention to the images of women in the textbooks of the Republic of Turkey and the History of the Revolution and Ataturkism and to create examples for the studies to be carried out on the image of women in history textbooks. In this study, 12. The class will question the existence and image of women in textbooks on the History of the Revolution of the Republic of Turkey and Ataturkism. The image of women given to students who will finish formal education and embark on life after this period is important in terms of shaping society. This study was carried out with the screening model, 12. The classroom is descriptive research aimed at revealing the Image of Women in Textbooks on the History of the Revolution of the Republic of Turkey and Ataturkism. The study’s data collection of data in the study was carried out by following the stages of the document review method. T.C. Women appear very little in the curriculum and textbook of Revolution History and Ataturkism. There were no signs of a woman in the unit titles. The image of a woman has been included in the concept of family. Turkish women's sacrifice and warrior aspect were emphasized during the National Struggle. Along with the Republic, the discourse that Turkish women have achieved equality along with the education, law, social life, and political rights they have achieved has been brought to the fore. Both I. and II. The images of women and women's new social roles, which began to become visible in society during the World Wars and during the reconstruction of the world, have been tried to be exemplified in the textbook. Women are most affected by the problems of the globalized world. At the same time, the image of the victimized woman also comes to the fore. When textbooks are being prepared, the image of a woman who exemplifies every part of society should be included in the books.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics