BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYETERLİK İNANÇLARI İLE MESLEKİ KİMLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-30 12:07:50.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 3286-3305
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin özyeterlik inançları ve mesleki kimlik algılarının incelenmesidir. Araştırmada nicel yöntemlerden ilişkisel tarama modeli kullanıldı. Araştırmanın örneklemi 2022-2023 eğitim öğretim yılında Sivas, Kayseri, Osmaniye ve Malatya illerinde görev yapan 406 beden eğitimi ve spor öğretmeninden oluşmaktadır. Örneklemin tespitinde seçkisiz örnekleme yöntemlerinden elverişli örneklem yöntemi kullanıldı. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, 2 boyut ve 9 maddeden oluşan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Mesleki Kimlik Ölçeği ve 4 boyut ve 27 maddeden oluşan Öğretmen Özyeterlik İnancı Ölçeği kullanıldı. Veriler normal dağılım gösterdiğinden, iki değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesinde Pearson koralasyon analizi, anlamlı faklılığın belirlenmesinde bağımsız örneklem t-testi ve ikiden fazla değişken arasında anlamlı farklılığın belirlenmesinde de tek yönlü Anova testi kullanıldı. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için Tukey testinden yararlanıldı. Sonuç olarak, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin özyeterlik inançları ve mesleki kimlik algıları arasında yüksek düzeyde pozitif yönlü ilişki tespit edildi. Öğretmenlerin cinsiyet ve eğitim durumu değişkenlerine göre özyeterlik inançları ve mesleki kimlik algı puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Görev yılı değişkenine göre ise mesleki kimlik algısında anlamlı bir fark bulunmazken, özyeterlik inancında, mesleki özyeterlik ve sosyal özyeterlik alt boyutlarında anlamlı bir fark tespit edildi.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to examine the self-efficacy beliefs and professional identity perceptions of physical education and sports teachers. Relational screening model, one of the quantitative methods, was used in the study. The sample of the research consists of 406 physical education and sports teachers working in the provinces of Sivas, Kayseri, Osmaniye and Malatya in the 2022-2023 academic year. Convenient sampling method, one of the random sampling methods, was used to determine the sample. Personal information form, Physical Education and Sports Teacher Professional Identity Scale consisting of 2 dimensions and 9 items, and Teacher Self-Efficacy Belief Scale consisting of 4 dimensions and 27 items were used as data collection tools. Since the data showed a normal distribution, Pearson correlation analysis was used to determine the relationship between the two variables, the independent sample t-test was used to determine the significant difference, and the one-way Anova test was used to determine the significant difference between more than two variables. Tukey test was used to determine between which groups the difference was. As a result, a high level of positive correlation was found between the self-efficacy beliefs and professional identity perceptions of physical education and sports teachers. There was no statistically significant difference in the self-efficacy beliefs and professional identity perception scores of the teachers according to the variables of gender and educational status. While there was no significant difference in the perception of professional identity according to the term of office variable, a significant difference was found in self-efficacy belief, professional self-efficacy and social self-efficacy sub-dimensions.

Keywords