SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DESTEK EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ FARKINDALIK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-19 16:02:58.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 2171-2190
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimlerinde etkin ve tatmin edici bir şekilde çalışmalarını mümkün kılmak açısından güncel eğitim yaklaşımlarını içeren eğitimlerin planlanması önemlidir. Bu araştırmada Sınıf Öğretmenlerinin farkındalık Destek Eğitim Gereksinimleri farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışma, elde edilen verilerin dikkate alınması hâlinde sınıf öğretmenlerimizin destek eğitim taleplerinin karşılanmasına yardımcı olması bakımından değer taşımaktadır. Araştırma kapsamında öncelikle alan yazın taranmış ve uzman görüşü alındıktan sonra 5’li likert olarak derecelendirilen, 50 maddelik taslak ölçek formu elektronik posta yolu ile sınıf öğretmenlerine ulaştırılmıştır. 840 sınıf öğretmeni araştırmaya katılmıştır. 27.04.2023-17.05.2023 tarihleri arasında google formlar kullanılarak veriler toplanmıştır. SPSS 25 ve AMOS 24 programları kullanılarak veri anailizi sağlanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilerek varyansın %69,65'ini açıklayan dört boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Uyum iyiliği değerleri bağlamında dört boyutlu yapının Doğrulayıcı Faktör Analizi ile bir model olarak doğrulandığı sonucuna ulaşılmıştır. Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı .94 olarak belirlenirken her bir faktöre ait güvenirlik indisleri; küresel sorunlar faktörü için .90, proje ve haklar faktörü için .92, teknoloji faktörü için .81 ve güncel yaklaşımlar faktörü için .92’dir. Dolayısıyla geliştirilen ölçeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

It is important to plan trainings that include current educational approaches in order to enable teachers to work effectively and satisfactorily in their continuous professional development. In this research, it is aimed to develop the awareness scale of the awareness Support Education Requirements of Classroom Teachers. This study is valuable in terms of helping to meet the support education demands of our classroom teachers if the data obtained are taken into account. Within the scope of the research, first of all, the literature was scanned and after the expert opinion was taken, the draft scale form of 50 items, rated as a 5-point Likert, was sent to the classroom teachers via e-mail. 840 classroom teachers participated in the research. Data were collected using google forms between 27.04.2023 and 17.05.2023. Data analysis was provided using SPSS 25 and AMOS 24 programs. A four-dimensional structure that explains 69.65% of the variance was obtained by performing exploratory factor analysis. In the context of goodness of fit values, it was concluded that the four-dimensional structure was confirmed as a model by Confirmatory Factor Analysis. While the reliability coefficient for the whole scale was determined as .94, the reliability indices of each factor were; .90 for global issues factor, .92 for project and rights factor, .81 for technology factor and .92 for current approaches factor. Therefore, it was concluded that the developed scale was reliable.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics