YARATICI ENDÜSTRİLERDE ÇALIŞAN BİREYLERİN YARATICI KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ: REKLAM VE PAZARLAMA ENDÜSTRİSİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-06 16:15:38.0
Language : Türkçe
Konu : Organizasyon
Number of pages: 2022-2063
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi toplumunun kişilik yapısı içerisinde en çok aranan ve taklit edilemez düzeyde kişisel bir özellik olan yaratıcılık, iş örgütlerinin de öncelikleri arasında bulunmaktadır. Yaratıcı yeteneğin ortaya çıkmasında öncül olan kişilik özelliklerinin keşfedilmesi, özellikle Psikoloji ve Davranış Bilimleri olmak üzere farklı disiplinlerde birçok çalışmanın ortak konusu olmuştur. Son yıllarda uluslararası ekonomi raporlarında ön plana çıkan yaratıcı iş kolları ise konunun araştırılması için ideal bir saha oluşturmaktadır. Ülkelerin kalkınmasında ve gelişmesinde ciddi bir etkisi olduğu belirlenmiş olan Yaratıcı Endüstriler’in ortaya çıkardığı ekonomik hareketlilik, bu endüstrilere olan hevesi artırmıştır. Özellikle işgücünün yetiştirilmesi ve doğru adayın seçilmesi hem makro ve hem de mikro boyutta ilgi konusu olmuştur. Yaratıcı endüstrilerde çalışmak üzere belirlenecek adayın niteliklerinin başında yaratıcı yeteneği ve bu yeteneği tetikleyen kişilik özellikleri yer almaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, yaratıcı endüstrilerin bir temsili olarak Türk reklam ve pazarlama endüstrisinde çalışan bireylerin bireysel yaratıcılık düzeylerini ve yaratıcı kişilik özelliklerini tespit etmek ile bunlar arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Mediacat tarafından hazırlanan 2015 Yılının En Büyük Reklam Ajansları listesindeki 100 ajansın ilk 50 tanesinin çalışanları, araştırmanın ana kütlesini ve bunlar arasından 340 kişi de örneklemi oluşturmaktadır. Çevrimiçi anket yöntemi ile toplanan veri SPSS 26.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yaratıcı düşünme ile “işleri kendi kendine başlatabilme, kendinden emin olma, yüksek hayal gücüne sahip olma, cesaretli olma, başkalarından iyi olmak isteme, kuralları bozma, mutlaka doğruyu söyleme, zorlayıcı görevleri tercih etme, enerjik olma, risk alma, yetenekli olma, hızlı çözüm üretme ve diğerlerinden farklı olma” özellikleri arasında pozitif bir ilişki saptanmış ve bu özellikler Türkiye’de yer alan yaratıcı endüstrilerde yaratıcı yeteneğe yön veren öncüller olarak kabul edilmiştir.

Keywords

Abstract

Creativity, which is the most required and inimitable personal characteristics in the personality structure of the information society, is also among the priorities of business organizations. The discovery of personality characteristics, which are precursors to the emergence of creative talent, has been the common subject of many studies in different disciplines, especially in Psychology and Behavioral Sciences. Creative business lines, which have come to the fore in international economic reports in recent years, constitute an ideal field for research on the subject. In this direction, the aim of this study is to determine the individual creativity levels and creative personality characteristics of individuals working in the Turkish advertising and marketing industry as a representation of the creative industries and to determine the relationship between them. The employees of the first 50 of the 100 agencies in the list of the Biggest Advertising Agencies of 2015 prepared by Mediacat constitute the population of the research and 340 people among them constitute the sample. The data collected by the online survey method was analyzed with the SPSS 26.0 package program. According to the results of the research, a positive relationship was determined between creative thinking and “being able to start things by oneself, being confident, having high imagination, being courageous, wanting to be good from others, breaking the rules, telling the truth absolutely, preferring challenging tasks, being energetic, taking risks, being talented, producing quick solutions and being different from others” characteristics, and these characteristics were accepted as the antecedents that guide creative talent in the creative industries in Turkey. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics