YAZMA EĞİTİMİNDE ÖZ DÜZENLEME VE İLİŞKİLİ YAPILAR: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-23 22:09:17.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 2967-2994
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz düzenleme; bireyin bilinçli olarak kendi davranışlarını, duygularını ve düşüncelerini yönetme, yönlendirme ve düzenlemesini içeren bir kavramdır. Bu çok boyutlu kavram, yazma eğitimindeki çeşitli araştırmaların konusu olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, söz konusu araştırmaları yazar, atıf ve yayınla ilgili çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu kapsamda 1980-2023 yıllarında yayımlanan ve Web of Science Core Collection veri tabanında yer alan 780 çalışma, VOSviewer yazılımı kullanılarak bibliyometrik analize tâbi tutulmuştur. Analiz sonuçları; anahtar kavramlar, çalışmanın yapıldığı ülkeler, en fazla atıf alan dergiler, yayınlar ve araştırmacılar gibi başlıklarda çeşitli ağ grafikleri ile görselleştirilmiştir. Çalışma sonucunda öz düzenleme ilişkili yapılar arasında en fazla öz yeterlik, kaygı ve motivasyon gibi yapıların araştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra çalışmaların artış eğiliminde olduğu ve konunun eğitim alanında daha fazla araştırıldığı tespit edilmiştir. ABD merkezli Frontiers in Psychology en fazla yayının, Contemporary Educational Psychology ise en fazla atıfın yapıldığı dergilerdir. En çok yayın yapan araştırmacı Steve Graham, atıf alan ve bibliyografik eşleşme gösteren yazar ise Frank Pajares’tir. Yayın yapan araştırmacıların bağlı bulundukları üniversitelerde de ABD öne çıkmaktadır. Türkiye yayın sayısı açısından artış eğiliminde olsa da atıf açısından istenen noktada değildir. Çalışma; yazma eğitiminde öz düzenleme alanındaki gelişim ve eğilimlerin belirlenmesine ve akademik üretkenliğin değerlendirilmesine katkı sağlayacak bulgular içermektedir.

Keywords

Abstract

Self-regulation is a concept that includes consciously managing, directing, and regulating one's own behaviors, emotions, and thoughts. This multidimensional concept has been the subject of various studies in writing education. This study aims to examine these studies regarding various variables related to author, citation, and publication. In this context, 780 studies published between 1980-2023 and included in the Web of Science Core Collection database were subjected to bibliometric analysis using VOSviewer software. The results of the analysis were visualized with various network graphs under headings such as key concepts, countries of study, most cited journals, publications, and researchers. As a result of the study, it was concluded that among the constructs related to self-regulation, the constructs such as self-efficacy, anxiety, and motivation were mostly investigated. In addition, it was determined that the studies tended to increase, and the subject was researched more in education. US-based Frontiers in Psychology and Contemporary Educational Psychology are the journals with the most publications and citations. The researcher with the most publications is Steve Graham, and the author with the most citations and bibliographic coupling is Frank Pajares. The USA is also prominent in the universities where the publishing researchers are affiliated. Although Turkey has an increasing trend regarding the number of publications, it is not at the desired point regarding citations. The study contains findings that will contribute to the determination of development and trends in the field of self-regulation in writing education and the evaluation of academic productivity.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics