ÖĞRETMENLERİN İSTİSMARCI YÖNETİM ALGILARI İLE STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-25 15:40:13.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1886-1905
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütte olumlu değişimlerin gerçekleşebilmesi liderlerin etkililiği ile ilgilidir. Ancak bazı örgütlerde liderlerin güçlerini kötüye kullanmaktadır. İstismarcı yönetim anlayışı da bu kapsamda son zamanlarda araştırmalara konu olmuştur. Bu araştırmada, öğretmenlerin istismarcı yönetim algıları ile stres düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve cinsiyet ile mesleki kıdem değişkenleriyle ilişkisini incelemek amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Elazığ’da görevli 429 öğretmen oluşturmaktadır. Örneklem seçimi tesadüfi örnekleme yöntemiyle yapılmıştır. Veriler, Kişisel Bilgiler Formu, İstismarcı Yönetim Ölçeği ve Stres Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin istismarcı yönetim algılarının düşük, stres düzeylerinin orta düzeyde olduğunu ve bu stres düzeyleri ile istismarcı yönetim algıları arasında pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişkinin bulunduğunu göstermektedir. Ayrıca, erkek öğretmenlerin anlamlı düzeyde daha yüksek stres düzeylerine ve istismarcı yönetim algılarına sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Son olarak, 1-10 yıl ve 11-20 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmenlerin küçümseme odaklı istismarcı yönetim algılarının daha deneyimli öğretmenlere kıyasla anlamlı düzeyde daha düşük olduğu, aynı şekilde 1-10 yıl ve 11-20 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmenlerin engelleme odaklı istismarcı yönetim algılarının yirmi yıldan fazla deneyime sahip öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, 1-10 yıl arası mesleki deneyime sahip öğretmenlerin stres düzeylerinin daha deneyimli öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha düşük olduğu bulguları elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

The ability of the leaders to affect change is correlated with the realization of those changes within an organization. On the other hand, some organizations have corrupt leaders. In this regard, recent study has also covered the abusive supervision technique. The relationship between stress levels and teachers' perceptions of abusive supervision as well as the association between gender and professional seniority variables were looked at in this study. The relational survey model, one of the quantitative research techniques, was employed in the study to achieve this goal. 429 instructors employed during the spring term of the 2022–2023 academic year in the province of Elazig make up the study's sample. The random sampling approach was used to choose the samples. Data collection tools included the Personal Information Form, the Stress Scale, and the Abusive Supervision Scale. The study's findings demonstrate that instructors had low views of abusive supervision, moderate levels of stress, and a strong positive association between stress and perceptions of abusive supervision. However, it was shown that male instructors perceived stress and abusive monitoring to be much greater than female teachers. Finally, it was discovered that teachers with 1–10 and 11–20 years of professional experience focused on prevention–oriented abusive supervision and had significantly lower perceptions of contempt–oriented abusive supervision than teachers who had more experience than they did. It was shown that instructors with less than ten years of experience were much less stressed than those with more than twenty years.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics