İngilizce Öğretmen Adaylarının Tükenmişlik Düzeylerinin ve Nedenlerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-19 09:29:31.0
Language : İngilizce
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 2890-2919
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı İngilizce öğretmen adaylarının acil uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları ile ilgili tükenmişlik düzeyleri ve altında yatan sebepleri araştırmaktır.  Ayrıca, temel bilgisayar becerilerinin etkileri de dikkate alınmıştır. Bu amaçla, çalışmada karma yönteme dayalı sıralı açıklayıcı bir desen kullanılmıştır. Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Anketi'nin (Çapri vd., 2011) Türkçe versiyonu, genel tükenmişlik düzeylerini ve üç farklı tükenmişlik boyutunu araştırmak için İngilizce Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 227 öğrenciye uygulanmıştır. Temel bilgisayar becerilerinin etkileri ve tükenmişliğin altında yatan sebepler, demografik bilgi formu ve açık uçlu sorulardan elde edilmiştir. Sonuçlar, katılımcıların orta düzeyde tükenmişlik sergilediklerini göstermektedir. Ancak, temel bilgisayar becerileri ile genel tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca, nitel veriler katılımcıların tükenmişlik seviyelerinin nedeni temelde anksiyete ve acil uzaktan eğitimin kendisinden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Katılımcılar uzun ders saatlerinin, bilgisayardan ses ve görüntü ile derse katılımının onları zorladığını belirtmişlerdir. Bulgular, acil bir durumda öğretmen eğitimini ve öğrencilerin ruh sağlığını iyileştirmede etkili olabilir.

Keywords

Abstract

This study investigates the burnout levels and the underlying causes of the burnout experienced by ELT preservice teachers during emergency distance education (EDE), also considering basic IT (Information technology/computer) skills. For this purpose, a mixed-method sequential explanatory design was used in the study. The Turkish version of the Maslach Burnout Inventory-Student Questionnaire (Çapri et al., 2011) was administered to 227 ELT preservice teachers to investigate their general burnout levels and three different burnout dimensions. The effects of basic IT skills and the underlying causes of burnout were obtained from the demographic information form and open-ended questions. The findings show that the participants exhibited a moderate level of burnout. No significant relationship was found between basic IT skills and general burnout levels. The study revealed that participants' burnout levels were mainly caused by anxiety and EDE itself. The participants stated that long class hours, audio and video participation from the computer made it difficult for them. The findings may be effective in improving teacher training and students' mental health during EDE.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics