Doğu Avrupa Ülkelerı̇nde Ekonomı̇k Büyüme ve Karbon Emı̇syonları Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n Değerlendı̇rı̇lmesı̇

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-28 12:42:02.0
Language : İngilizce
Konu : Makro İktisat
Number of pages: 589-613
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Polonya, Çekya, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Slovakya, Bulgaristan, Belarus ve Kuzey Makedonya'ya ait karbon emisyonları ile ekonomik büyüme arasındaki bağlantıyı incelemektedir. Çalışmada görünürde ilişkisiz regresyon modeli (SUR) kullanılmıştır. Ele alınan değişkenler karbon emisyonları, gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), kişi başına GSYH, yenilenebilir enerji tüketimi ve gayrisafi sabit sermaye yaratımlarıdır. SUR tahmincisinin sonuçları hem genel hem de ulusal düzeyde raporlanmıştır. Modelin genel sonuçlarına göre GSYH'deki %1'lik bir artış karbon emisyonlarını yaklaşık %2,36 oranında arttırmaktadır. Kişi başına düşen GSYH'sindeki %1'lik bir artış karbon emisyonlarını yaklaşık %2,11 oranında azaltmaktadır. Yenilenebilir enerji tüketimindeki %1'lik bir artış karbon emisyonlarını yaklaşık %0,23 oranında azaltmaktadır.  Gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki %1'lik bir artış karbon emisyonlarını yaklaşık %0,05 oranında azaltmaktadır. Ülke özelindeki sonuçlara göre, Polonya en belirgin Kuznets eğrisi eğilimine sahiptir. Yine Polonya ekonomik büyüme ile karbon emisyonları arasındaki en yüksek korelasyonun gözlendiği ülkedir. Diğer dikkat çeken bir sonuç da Slovakya'da kişi başına düşen GSYH'deki her %1'lik artışın karbon emisyonlarını yaklaşık %5,97 oranında arttırmasıdır. Yeşil büyüme açısından önem arz eden yenilenebilir enerji kullanımının karbon emisyonları üzerindeki etkisi ise en çok Yunanistan'da göze çarpmaktadır.

Keywords

Abstract

This study examined the link between carbon emissions and economic growth in Poland, Czechia, Romania, Greece, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Belarus, and North Macedonia. A seemingly unrelated regression model (SUR) was used in this investigation. The variables considered were carbon emissions, gross domestic product (GDP), GDP per capita, renewable energy consumption, and gross fixed capital formation. The results of the SUR estimator are reported at both aggregate and national levels. According to the overall results of the model, a 1% increase in GDP increased carbon emissions by approximately 2.36%. A 1% increase in GDP per capita decreased carbon emissions by approximately 2.11%. A 1% increase in renewable energy consumption reduced carbon emissions by approximately 0.23%.  A 1% increase in gross fixed capital formation reduced carbon emissions by approximately 0.05%. According to the country-specific results, Poland has the most pronounced Kuznets curve trend. Poland also has the highest correlation between economic growth and carbon emissions. Another striking result is that every 1% increase in GDP per capita in Slovakia increased carbon emissions by approximately 5.97%. The impact of renewable energy use, which is important in terms of green growth, on carbon emissions was most noticeable in Greece.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics