OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM TARZLARININ VE OKULLARDA DEĞİŞİME KARŞI DİRENİŞİ GİDERME YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-06 15:52:34.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 2191-2215
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir toplumun geleceğini belirleyen temel etmenlerden birisi de okullardır. Bu bağlamda eğitimin pratiğe dönüştüğü okullar büyük öneme sahiptir. Okulların temel taşı olan müdürler, sadece okul iklimini şekillendirmekle kalmayıp aynı zamanda eğitim yönetiminin temsilcileri olarak da okullarda aktif görevler üstlenmektedirler. Araştırmanın amacı öğretmenlerin perspektifinden müdürlerin yönetimsel etkinliklerini ve okullarda değişime karşı direnişi giderme yaklaşımlarını incelemektir. Bu çalışma, nicel bir araştırma yapısı olarak betimsel tarama deseni kullanmaktadır. Çalışmanın kapsamı, 2022-2023 yılları arasında Ağrı ili içindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan toplam 6,987 öğretmeni içermektedir. Örneklem, evrenin çeşitli yönlerini yansıtmak amacıyla maksimum çeşitlilik ilkesine göre seçilmiş 364 öğretmenden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu”, “Okul Yöneticilerinin Sergilediği Yönetim Tarzları Ölçeği” ve “Okul Müdürlerinin Okullarda Değişime Karşı Direnişleri Giderme Yaklaşımları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre,  okullarda daha az süre görev almış öğretmenler müdürlerin daha demokratik yönetim sergilediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca okul öncesinde görev alan öğretmenlerin müdürlerinin ilgisiz yönetim gösterdiğine yönelik görüşleri diğer okul türlerinde görev alan öğretmenlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Lisans mezunu öğretmenlere göre müdürlerin katılım ve eğitim yaklaşımlarının daha yüksek olduğu ortaya konulan çalışmalar mevcuttur. Kıdemli öğretmenlerüdürlerin değişime karşı direnişi giderme yaklaşımının daha düşük düzeyde olduğunu belirtmişlerdir. Liselerde görev alan öğretmenler okul müdürlerinin değişime karşı direnişi gidermek için baskı ve zor kullanma yaklaşımını daha çok kullandığını belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

One of the fundamental factors determining the future of a society is schools. In this context, schools where education is put into practice hold great importance. Principals, who are the cornerstone of schools, not only shape the school climate but also take on active roles as representatives of educational administration in schools. The purpose of the research is to examine principals' managerial effectiveness and their approaches to overcoming resistance to change from the perspective of teachers. This study utilizes a quantitative research design in the form of a descriptive survey. The scope of the study includes a total of 6,987 teachers working in preschools, primary schools, middle schools, and high schools within the Ağrı province between the years 2022-2023. The sample consists of 364 teachers, selected according to the principle of maximum diversity to reflect various aspects of the population. As data collection instruments, the "Personal Information Form," the "School Principals' Management Styles Scale," and the "Approaches of School Principals in Overcoming Resistance to Change Scale" were employed. According to the findings obtained, teachers with less tenure in schools indicated that principals exhibited more democratic management styles. Furthermore, the opinions of teachers working in preschools regarding their principals displaying indifferent management are observed to be higher compared to teachers in other types of schools. It has been revealed that principals' participation and educational approaches are higher among teachers with undergraduate degrees. Teachers with longer years of experience in the teaching profession indicated that principals' approaches to overcoming resistance to change are at a lower level. Teachers working in high schools stated that school principals in high schools are more prone to using pressure and coercion approaches to overcome resistance to change.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics