SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EGZERSİZ BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 15:52:49.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 958-971
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin egzersiz bağımlılığı düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışma katılımcıları basit seçkisiz örneklem yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmaya Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 111 kadın 119 erkek olmak üzere toplam 230 öğrenci katılmıştır. Veri toplama araçları olarak ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’ ve Demir vd. (2018) tarafından geliştirilen 5’li likert tipi olan 17 madde ve 3 alt boyuttan oluşan “Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Cronbach Alpha iç-tutarlılık analizi kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermesi sebebiyle bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında erkek katılımcıların egzersiz yapma amacıyla temel ihtiyaçlarını, kadın katılımcılara kıyasla daha fazla ertelemeye eğilim gösterdikleri görülmektedir. Spor branşı analiz bulgularına göre ise bireysel gruptaki sporcuların egzersiz bağımlılık düzeyi ortalamalarının, takım sporları grubundaki katılımcılara kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. Küçük yaş grubundaki katılımcıların egzersiz bağımlılık düzeyi, büyük yaş grubundaki katılımcılara kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Araştırma sonuçları, Kastamonu Ünivesitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin egzersiz bağımlılığı ölçeğinden alınan puanlar temelinde, egzersiz bağımlısı grup içerisinde yer aldıklarını göstermektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the exercise addiction levels of Kastamonu University Faculty f Sport Sciences students according to different variables. The study participants were determined using a simple random sampling method. A total of 230 students, 111 female and 119 male, studying at the Faculty of Sports Sciences participated in the study. ''Personal Information Form'' and the ''Exercise Addiction Scale'' developed by Demir, Hazar, and Cicioğlu (2018), which consists of 17 items and three sub-dimensions of 5-point Likert type, were used as data collection tools. Descriptive statistics and Cronbach Alpha internal consistency analysis were used to analyze the data. Due to the normal distribution of the data, independent samples t-test and one-way analysis of variance were used. When the research findings are analyzed, it can be said that male participants tend to postpone their basic needs for exercise more than female participants. According to the findings of the sport branch analysis, it was observed that the average exercise addiction level of the athletes in the individual group was higher than that of the team sports group. The exercise addiction level of the participants in the younger age group was found to be higher than the participants in the older age group. The results of the research show that the exercise addiction levels of the students studying at Kastamonu University Faculty of Sports Sciences are in the addicted group.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics