TERS YÜZ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE ÖZYETERLİK İNANCI VE AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-21 14:34:17.0
Language : Türkçe
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 3519-3546
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Ters yüz öğrenme yöntemine dayalı İngilizce dersi öğretiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin İngilizce öz yeterlik inançlarına ve akademik başarılarına etkisini incelemektir. Çalışmada, ön ve son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmış olup, çalışma grubunu, bir devlet okulunda 2021-2022 öğretim yılında öğrenim gören 7.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak İngilizce özyeterlik inanç ölçeği ve akademik başarı testi kullanılmıştır. Bu araçlardan akademik başarı testi araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Uygulama 8 hafta sürmüş olup, haftada 4 saat dersler bu yönteme uygun olarak işlenmiştir. Toplamda 32 ders saati uygulama sürecini kapsamaktadır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25.0 programı ile analiz edilmiştir. Verilerin dağılımının normal olması sonucu bağımsız örneklem t-testi ve bağımlı örneklem t-testi yapılmıştır. Araştırma alt problemlerinin incelenmesinde verilerin dağılımına Shapiro-Wilk testi ile bakılmış olup verilerin dağılımın normal olması sonucu deney ve kontrol grupları arasındaki farkın belirlenmesinde bağımsız örneklem t-testi, deney ve kontrol grubunun kendi içinde ön test ve son test puanları arasındaki farkların belirlenmesi için bağımlı örneklem t-testi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre son test akademik başarı puan ortalamalarında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Deney grubunun İngilizce özyeterlik inancına ilişkin puanları incelendiğinde okuma, yazma ve dinleme alt boyutlarında son test puanlarında anlamlı bir fark bulunmuş olup konuşma becerisine ilişkin özyeterlik inancında anlamlı bir fark görülmemiştir. Ayrıca, her iki grup arasındaki İngilizce özyeterlik inancı farkının istatiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İngilizce akademik başarı testinden elde edilen sonuca göre, her iki gruptaki son test akademik başarı puan ortalamaları incelendiğinde deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç olarak, bu yöntemin İngilizce derslerinde öğrencilerin akademik başarısını arttırmada kullanılabileceğini söylemek mümkündür.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine the effect of English Teaching based on the Flipped Learning method on the English self-efficacy beliefs and academic achievement of 7th grade secondary school students. In this study, a semi-experimental design with pre-test and post-test control group was used. The research was applied in two groups, one of which is experimental group and the other one is control group. The study group consists of seventh grade students studying a public school during the 2021-2022 educational year. The research lasted 8 weeks and 4 hours of lessons per week were taught according to this method. The application process consisted of a total of 32 lesson hours. In this study, English self-efficacy belief scale and academic achievement test were used as data collection tools. The data obtained in the research were analyzed with the SPSS 25 program. Independent sample t-test and dependent sample t-test were applied because of the normal distribution of the data. In examining the research sub-problems, the distribution of the data was examined using the Shapiro-Wilk test. As a result of the normal distribution of the data, an independent sample t-test was used to determine the difference between the experimental and control groups, and a dependent sample t-test was used to determine the differences between the pre-test and post-test scores within the experimental and control groups.  According to the results of the English self-efficacy belief scale, it was concluded that the Flipped learning method increased the English self-efficacy beliefs of the students in the experimental group. The differences between the means in the experimental group were found to be statistically significant within the group. There was a significant difference in reading, writing, and listening post-test scores in the sub-dimensions of the experimental group’s English self-efficacy beliefs, but there weren’t found to be statistically significant in speaking skills. Also, It was concluded that control group students’ English self-efficacy beliefs, who were applied English curriculum, were not influenced within the group and between groups. Besides, the differences between both groups weren’t found to be statistically significant. According to the result obtained from the English academic achievement test, a significant difference was found in favor of the experimental group when the post-test academic achievement mean scores of both groups were examined. As a result, it is possible to say that this method can be used to increase the academic success of students in English classes.

Keywords