Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sosyal Kaygıları Üzerindeki Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 21:38:57.0
Language : İngilizce
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 3176-3187
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, olumsuz değerlendirilme korkusunun uzaktan eğitim gören öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerini etkileyip etkilemediğini araştırmak ve bulgulara dayalı olarak önerilerde bulunmaktır. Araştırma, 17 Temmuz ve 31 Temmuz 2023 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi'ndeki üniversite öğrencileri ile elektronik tabanlı anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada demografik bilgi formu, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu Ölçeği Kısa Formu ve Sosyal Anksiyete Ölçeği Kısa Formu kullanılmıştır. Pearson korelasyon analizi sonuçları, olumsuz değerlendirilme korkusu puanları ile sosyal kaygı puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, çoklu doğrusal regresyon analizi sonuçları olumsuz değerlendirilme korkusunun uzaktan eğitim alan öğrencilerin sosyal kaygı düzeylerini etkilediğini ortaya koymuştur. Bu sonuç ışığında, yükseköğretim kurumlarının sosyal kaygı konusunda farkındalığı artırmaları, öğrencilere erişilebilir danışmanlık hizmetleri sağlamaları, öğrencilerdeki sosyal kaygı belirtilerini tespit etmelerine, kapsayıcı ve destekleyici öğrenme ortamları oluşturmalarına yardımcı olmak için öğretim elemanlarına eğitimler sunmaları önerilmiştir.

Keywords

Abstract

This study aimed to investigate whether fear of negative evaluation affects the social anxiety levels of distance learning students and to make recommendations based on the findings. The research was conducted using an electronic-based questionnaire method with university students at Sakarya University on July 17 and July 31, 2023. The study employed demographic information questionnaires, the Brief Fear of Negative Evaluation Scale, and the Short Form of the Social Anxiety Scale. As a result of the Pearson correlation analysis, a significant positive relationship was found between fear of negative evaluation scores and social anxiety scores. As a result of the multiple linear regression analysis; the fear of negative evaluation affects the social anxiety levels of distance education students. In light of this result, it has been suggested that higher education institutes should Increase awareness and education about social anxiety, provide accessible counseling services, and offer training to their instructors and faculty members to help them identify indications of social anxiety in students and establish inclusive, supportive learning environments.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics