ÖĞRENEN ÖRGÜTLER OLARAK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-30 11:40:59.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 3241-3272
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

21. yüzyılda teknolojinin geldiği nokta ile sosyal ve toplumsal alanda yer alan birçok yapıda değişimler meydana gelmiş, yaşanan bu değişim; insanların iş yaşamını, örgüt yapılarını ve yönetim yaklaşımlarını etkilemiştir. Emek ve kas gücü sermayesinin yerini alan bilgi; rekabet halinde olan örgütler için birikimlerini korumak, geliştirmek ve aktararak sürdürülebilir bir avantaja sahip olmak için önemli bir hale gelmiştir. Bireysel düzeyde başlayıp, gerekli şartlar oluştuğunda örgütsel boyutta devam eden öğrenme süreci, bilginin örgütün tamamı için; elde edilmesi kullanılması, paylaşılması ve sürdürülmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görev yapan öğretmenlerin örgütlerine ilişkin öğrenen örgüt olma algılarını ve bu algılarına ilişkin görüşlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma; karma yöntemli bir araştırma olup, araştırmaya 24 Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görev yapan 398 öğretmen katılmıştır. Öğrenen örgüt düzeyi yüksek ve düşük şeklinde gruplandırılarak veriler analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğrenen örgüt düzeyi düşük olan RAM’ların; öğretmenler arasında takım ruhunun zayıf olduğu, insanların öğrenmeye ve öğretmeye isteksiz olduğu, yöneticilerin kayırmacı ve adaletsiz tutumlar sergilediği, bu örgütlerde öğretmenlerin birbirlerine güvenmedikleri, olumsuz örgüt ikliminin hakim olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Öğrenen örgüt düzeyi yüksek olan RAM’ların ise öğretmenlerin takım ruhu ile iş birliği içinde çalıştığı, öğrenmenin örgütte bir davranış haline geldiği, kişilerin birbirlerine bağlılığının ve güvenlerinin yüksek olduğu, bu sebeple öğrenme ortamının sağlandığı sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarından hareketle RAM yönetici ve öğretmenlerine öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

With the point that technology has reached in the 21st century, changes have occurred in many social and social structures, and this change; it has affected people's business lives, organizational structures and management approaches. Information replacing labor and muscle capital; It has become important for competing organizations to have a sustainable advantage by preserving, developing and transferring their knowledge. The learning process, which starts at the individual level and continues at the organizational level when the necessary conditions are met, provides knowledge for the entire organization; It is of critical importance to obtain, use, share and maintain. This study was conducted to determine the perceptions of teachers working in Guidance and Research Centers (RAM) affiliated to the Ministry of National Education regarding their organizations as a learning organization and their opinions regarding these perceptions. Study; It is a mixed-method research and 398 teachers working in 24 Guidance and Research Centers participated in the research. The data were analyzed by grouping the learning organization level as high and low. According to the results of the research; RAMs with low learning organization levels; it has been revealed that team spirit among teachers is weak, people are reluctant to learn and teach, administrators exhibit favoritism and unfair attitudes, teachers do not trust each other in these organizations, and a negative organizational climate prevails. It has been revealed that RAMs with a high level of learning organization have teachers working in cooperation with team spirit, learning has become a behavior in the organization, people's commitment and trust to each other is high, and therefore a learning environment is provided. Based on the research results, recommendations were developed for RAM administrators and teachers.

Keywords