YABANCILAŞTIRAN YARIŞ: OKULLARDA PROJE BAZLI UYGULAMALARIN MARX’IN YABANCILAŞMA KAVRAMI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 21:14:20.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 2550-2568
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son zamanlarda okullarda sayıları oldukça artan proje bazlı uygulamaların öğretmenler tarafından nasıl değerlendirildiğini Marx’ın Yabancılaşma kavramı temelinde ele almayı amaçlayan çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni ile kurgulanmıştır. İstanbul İli Tuzla İlçesinde bulunan kamuya ait farklı kademelerdeki okullarda (ilkokul, ortaokul, lise) görev yapan 20 öğretmen ile araştırmacılar tarafından geliştirilen yüz yüze görüşme formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tâbi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Marx’ın öne sürdüğü yabancılaşmanın 4 temel boyutu olan “insanın kendi etkinliğinin ürünlerine yabancılaşma, üretken etkinliğinin sürecine yabancılaşma, kendi özsel doğasına, insanlığına yabancılaşma ve öteki insanlara yabancılaşma” aşamaların öğretmenler tarafından okullarda algılandığı görülmektedir. Okullarda uygulanan proje bazlı uygulamaların yabancılaşmayı derinleştirdiği anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

The study, which aims to examine how teachers evaluate project-based practices, which have increased in number in schools recently, on the basis of Marx's concept of Alienation, was designed with a phenomenology pattern, one of the qualitative research methods. Data was collected through a face-to-face interview form developed by the researchers with 20 teachers working in public schools at different levels (primary school, secondary school, high school) in Tuzla District of Istanbul Province. The data obtained was subjected to content analysis. In line with the results obtained, it is seen that the four basic dimensions of alienation proposed by Marx, namely "alienation to the products of one's own activity, alienation to the process of productive activity, alienation to one's own essential nature, humanity, and alienation to other people", are perceived by teachers in schools. It is understood that project-based practices implemented in schools deepen alienation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics