LİSE KİMYA DERSLERİNDE DİJİTAL OKURYAZARLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ALTERNATİF BİR UYGULAMA ÖNERİSİ: CANVA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 21:13:53.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 2944-2966
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinden olan dijital okuryazarlıklarının geliştirilmesi ve derslerde teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması için öğretmenlere yönelik örnek uygulamaların ortaya konması gerekmektedir. Bu amaçla, çalışmada, fen/kimya öğretmenlerine yönelik derslerine teknoloji entegrasyonu sağlayarak öğrencilerinin dijital okuryazarlıklarını geliştirebilmeleri amacıyla bir uygulama ve değerlendirme örneği ortaya konulmuştur. Çalışma etkinlik geliştirmeye uygun olarak tasarlanmıştır. Çalışmada "Kimya Bilimi" ünitesinde web 2.0 araçlarından Canva kullanılmıştır. Amaçlı örneklem yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılarak belirlenen Kayseri ilinde bir lisede öğrenim gören 9. sınıf seviyesinde 28 öğrencinin katılımıyla uygulama gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, sekiz değerlendirme ölçütünü içeren bir değerlendirme rubriği kullanılmış ve posterler bu rubriğe göre değerlendirilmiştir. Uygulamalar 3 hafta toplam 6 saat olacak şekilde ders saatleri içinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonunda, öğrencilerin süreçte keyif aldıkları, işbirliği ile çalışabildikleri ve öğrendiklerini daha iyi ifade edebildikleri gözlenmiştir. Çalışma sonunda, farklı Web 2.0 araçları temel alınarak oluşturulan ders materyalleri farklı ders ve konulara entegre edilebilir, kullanılan materyallerin kimya derslerinde öğrencilere farklı değişkenler açısından etkisinin araştırılabilir şeklinde önerilerde bulunulmuştur. 

Keywords

Abstract

In order to develop students' digital literacy, which is one of the 21st century skills, and to popularize technology applications in lessons, it is necessary to put forward sample applications for teachers. For this purpose, this study presents an application and evaluation example for science/chemistry teachers to improve their students' digital literacy by integrating technology into their lessons. The study was designed in accordance with activity development. In the study, Canva, one of the web 2.0 tools, was used in the "Science of Chemistry" unit. The application was carried out with the participation of 28 9th grade students from a high school in Kayseri province, who were selected using typical case sampling from purposive sampling methods. An evaluation rubric including eight evaluation criteria was used as a data collection tool and the posters were evaluated according to this rubric. The applications were carried out during class hours for a total of 6 hours for 3 weeks. At the end of the implementation, it was observed that the students enjoyed the process, were able to work collaboratively, and were better able to express what they had learned. At the end of the study, it was suggested that course materials created on the basis of different Web 2.0 tools can be integrated into different courses and subjects, and the effects of the materials used on students in chemistry courses in terms of different variables can be investigated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics