HAKEMLERİN ETKİLİ İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-26 17:57:37.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 3874-3887
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Elazığ ilinde aktif görev yapan hakemlerin iletişim beceri düzeylerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın evrenini Elazığ’da aktif olarak görev yapan 457 il hakemi oluştururken, örneklemi ise tesadüfü yöntemle seçilen 113 hakem oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Korkut tarafından 1996 yılında geliştirilen “İletişim Becerilerini Değerlendirme” Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek toplam 25 maddeden oluşmaktadır ve bu ölçekten alınan yüksek puanlar, bireylerin şahsi iletişim becerilerini pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Verilerin analizinde Spss 22.0 paket programı kullanılmış, ölçek formuna verilen cevaplar sonucunda verilerin normal dağılığ dağılmadığına bakılmıştır. Normallik testi sonucuna göre dağlımın normal olduğu görülmüştür.  Elde edilen veriler istatistik programında frekans ve yüzde tabloları oluşturulduktan sonra ikili karşılaştırmalarda T-testi, çoklu karşılaştırmalarda ise Anova testleri uygulanmıştır. Gruplar arası farklılıkların belirlenmesinde ise Tukey testinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak çalışma kapsamında ölçeğe katılan hakemlerin etkili iletişim beceri düzeyleri farklı değişkenler açısından incelendiğinde aktif görev yapan hakemlerin cinsiyet durumlarının etkili iletişim becerileri üzerinde bir etkisinin olmadığı, hakemlerin yaş durumlarına baktığımızda yaşlarının etkili iletişim üzerinde etkili olmadığı, eğitim durumları incelendiğinde hakemlerin eğitim durumlarının eğitim durumları üzerinde bir etkisinin olmadığı, hakemlik yılllarının etkili iletişimlerini etkilemediği ve hakemlik yaptıkları branşlarında etkili iletişim becerilerinin bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Hakemlerin etkili iletişim beceri düzeylerinin yapılan araştırmalar sonucunda yukarı da verilen değişkenler üzerinde bir farklılık göstermediği görülmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the communication skill levels of referees working actively in Elazığ. While the population of the study consists of 457 provincial referees actively working in Elazığ, the sample consists of 113 referees selected randomly. The "Communication Skills Assessment" scale, developed by Korkut in 1996, was used as a data collection tool in the study. The scale consists of a total of 25 items, and high scores obtained from this scale appear to positively affect individuals' personal communication skills. Spss 22.0 package program was used to analyze the data, and it was checked that the results of the errors given to the scale formulawere not normally distributed. According to the normality test, the distribution was found to be normal. After the obtained data were included in statistics, program frequency and percentagetables, T-tests were developed for pair wise comparisons and Anova tests were developed for multiple comparisons. Tukey test was used to determine the differences between groups. As a result, when the effective communication skill levels of the referees participating in the scale within the scope of the study are examined in terms of different variables, the gender status of the active referees does not have an effect on their effective communication skills. It has been determined that there is no effect on the referee, their years of refereeing do not affect their effective communication, and their effective communication skills do not have an effect on the branches in which they referee. As a result of the research, it is seen that referees' effective communication skill levels do not show any difference on the variables given above.

Keywords