AVESTA BAĞLAMINDA ZERDÜŞTİLİKTE NAMAZ İBADETİ

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-21 14:30:36.0
Language : İngilizce
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 3328-3345
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dinler Tarihinde hemen hemen bütün dinlerde farklı usullerle varlığı kabul edilen namaz, Tanrı’ya hamd, şükür ve tazimde bulunmanın göstergesi olarak kabul edilen bir ibadettir. Bugün İslam coğrafyasında “salât” kelimesinin karşılığı olarak kullanılan “namaz” kelimesi Zerdüşt dinine ait bir kavram olup dua, tazim, saygı, anlamlarında ilk defa Avesta’da geçmiştir. Ahlak merkezli bir inanç sistemi olan Zerdüştilikte namaz ibadeti, tanrıya bağlılık, teslimiyet ve nimetlerine şükrün ifadesidir. Zerdüştilikte iyi niyetin güzel düşünce yolu ile çevreye yayıldığına inanılır. Dolayısıyla namaz kılan birisi Ahuramazda’nın nimetlerinden daha fazla yararlanır. Zerdüştilikte namaz iki yönlü bir ibadettir. Namaz bir yandan Tanrı’ya karşı saygı, dua, niyaz ve şükür etmek için yerine getirilen ibadetin temel rükûlarında biridir.  Diğer yandan ise namaz kulun acziyetini kabul edip Tanrı’ya güç katmak için kılınmaktadır. Zerdüştlükte namaz ibadeti belirlenmiş vakitlerde belli amaçlar doğrultusunda bir kısım kural ve kaideler ölçüsünde yerine getirilmektedir. Bu çalışmada öncelikle Zerdüştlerin kutsal kitabı olan Avesta'nın dua kısımları incelenmiştir. Zerdüşt din adamlarının yazdığı birincil Farsça kaynaklar kullanılmıştır. Bu çalışma literatür çalışması niteliğindedir. Elde edilen materyaller betimsel yöntemle işlenmiştir. Veriler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar analiz edilerek değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler araştırmanın birincil kaynağı olan Avesta'ya göre değerlendirilmiştir. Bu çalışmada; İran’da ortaya çıkıp adını kurucusu Zerdüşt’ten alan, Sasaniler döneminde İranlıların resmi dini olup, bugünkü zamanda inanırlarının çoğunluğu İran ve Hindistan’da bulunan Zerdüştilik inancında namaz ibadeti incelenmiş ve kutsal kitapları olan Avesta’da namaz uygulamaları ele alınmıştır.  Dinler Tarihi açısından tarihteki ilk tek Tanrılı din olarak kabul edilen Zerdüştilik inancının gerek tarihi arka plandaki namaz kavramı ve gerekse bugünkü Zerdüşt toplumlarındaki namazın uygulanması anlatılmaya çalışılmıştır. Kuran, sünnet ve islamiyettin ilk dönemlerinde ve günümüzde de Türk- İsalm ve Fars coğrafyası dışındaki Müslümanların yaşadığı bölgelerde namaz ibadeti için “salat” kelimesi kullanılmaktadır. Türklerin islamiyeti kabul etmeleri sonrasında Fars kültürünün etkisi ile Türk islam dünyasında “Salat”ın yerine “Namaz” kelimesi kullanılmaktadır.

 

Keywords

Abstract

In the history of religions, prayer, whose existence is accepted in almost all religions with different methods, is an act of worship that is accepted as an indicator of praise, gratitude and worship of God. The word "prayer", which is used as the equivalent of "salât" in Islam today, is a Zoroastrian concept and was first mentioned in the Avesta with the meanings of prayer, reverence and respect. In Zoroastrianism, a morality-centered belief system, prayer is an expression of devotion, submission and gratitude to God for His blessings. Zoroastrianism believes that good intentions spread through good thoughts. Therefore, someone who prays enjoys the blessings of Ahura Mazda more. In Zoroastrianism, prayer is a twofold worship. On the one hand, prayer is one of the basic acts of worship, which is an act of reverence, prayer, supplication and thanksgiving to God.  On the other hand, prayer is performed to acknowledge the powerlessness of the servant and to give strength to God. In Zoroastrianism, prayer is performed at set times for specific purposes and in accordance with certain rules and regulations. In this study, first of all, the prayer parts of Avesta, the holy book of Zoroastrians, were examined. Used from primary Persian sources written by Zoroastrian clerics. This study is in the form of a literature study. The obtained materials were processed by the descriptive method. The similarities and differences between the data were analyzed and evaluated. The data obtained were evaluated according to Avesta, which is the primary source of the research In this study; the worship of prayer in Zoroastrianism, which emerged in Iran, named after its founder Zoroaster, was the official religion of the Iranians during the Sassanid period, and today the majority of its believers are in Iran and India, has been examined and prayer practices in their holy book Avesta have been discussed.  The concept of prayer in the historical background of Zoroastrianism, which is accepted as the first monotheistic religion in history in terms of the History of Religions, and the implementation of prayer in today's Zoroastrian societies have been tried to be explained. The word "salat" is used for prayer in the Quran, the Sunnah and the early periods of Islam and today in the regions where Muslims live outside the Turkish-Islamic and Persian geography. After the Turks accepted Islam, the word "Namaz" was used instead of "Salat" in the Turkish-Islamic world with the influence of Persian culture.

Keywords