ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİNİN DEPREM SONRASINDA ÇOCUKLARDA GÖZLEMLEDİKLERİ SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-31 16:49:49.0
Language : İngilizce
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 3935-3962
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma öğretmenlerin deprem sonrasında erken çocukluk dönemi çocuklarında görülen sorularla ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu deprem bölgesinde görev yapan sınıf ve okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma amaçlı örnekleme teknikleri kapsamında olan uygun örnekleme tekniği ile toplamda 42 öğretmen ile yürütülmüştür. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile araştırmacı tarafından yüz yüze toplanmıştır. Verilerin analizi içerik analizi yöntemi ile yapılmıştır. Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda elde edilen verilerin analizleri sonucunda fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları adı altında iki ana kategori oluşturulmuştur. Fiziksel sağlık sorunları kategorisinde, öğrencilerde yaralanmalar, enfeksiyon hastalıkları ve psikomatik hastalıklar şeklinde kodlar tanımlanmıştır. Ruhsal sağlık sorunları kategorisinde ise öğrencilerde travma sonrası stres ve kaygı, kayıp ve yas ve öğrenme sorunları kodları belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, deprem sonrasında bu oluşan sorunların çözümü için çocuklara destek programlarının koordineli bir şekilde uygulanması gerektiği önerilerinde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine the opinions of teachers about the questions seen in early childhood children after the earthquake. The study group of the research consists of classroom and preschool teachers working in the earthquake region. The research was conducted with 42 teachers in total with the appropriate sampling technique within the scope of purposeful sampling techniques. The data were collected face-to-face by the researcher using a semi-structured interview form. The data were analyzed by content analysis method. As a result of the analysis of the data obtained in line with the opinions of the teachers, two main categories were formed under the name of physical and mental health problems. In the physical health problems category, codes were defined as injuries, infectious diseases and psychomatic diseases in students. In the mental health problems category, the codes of post-traumatic stress and anxiety, loss and grief, and learning problems were identified. According to the findings, it was suggested that support programs for children should be implemented in a coordinated manner to solve these problems after the earthquake.

Keywords