TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN DERS SÜRECİNDE KULLANDIKLARI WEB 2.0 ARAÇLARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-30 11:42:43.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 3374-3390
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmen, eğitim sisteminin akışını sağlamak durumundadır. Toplumda teknolojik materyallerin üretimi ve kullanımı giderek artmaya devam ederken öğretmenlerin de bu dijital teknolojileri sınıf içerisine aktarabilmeleri, sınıflarını ve kendilerini bu teknolojilere göre hazırlamaları önem arz etmektedir. Araştırmada Türkçe öğretmenlerinin ders verme sürecinde kullandıkları Web 2.0 araçlarına yönelik değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden olan kesitsel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapmakta olan 398 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Google Formlarda hazırlanan Öğretmenlerin Web 2.0 Araçları Tercih Formu ile toplanmış olup veriler çeşitli istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularından hareketle Türkçe öğretmenlerinin kavram/zihin haritası oluşturmak için en fazla Mindmeister’i, sanal duvar/pano oluşturmak için en fazla Padlet’i, poster ve karikatür oluşturmak için en fazla Word Art’ı, kitap/dijital hikâye oluşturmak için en fazla Wattpad’i, test, bulmaca veya anket oluşturmak için en fazla Kahoot’u, sunum oluşturmak için en fazla Prezi’yi, sanal sınıf oluşturmak için en fazla Zoom’u tercih ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Integrate these digital technologies into the classroom and prepare their classrooms and themselves for these technologies. The aim of the study was to evaluate the Web 2.0 tools used by Turkish teachers in the teaching process. For this purpose, cross-sectional survey design, which is one of the quantitative research methods, was used in the study. The sample of the study consists of 398 Turkish teachers working in schools affiliated to the Ministry of National Education. The data of the study were collected with the Teachers' Web 2.0 Tools Preference Form prepared in Google Forms and the data were analyzed with various statistical methods. From the findings of the study, it was concluded that teachers used Mindmeister the most to create concept/mind maps, Padlet the most to create virtual walls/boards, Word Art the most to create posters and cartoons, Wattpad the most to create books/digital stories, Kahoot the most to create tests, puzzles or surveys, Prezi the most to create presentations, and Zoom the most to create virtual classrooms.

Keywords