Sosyal Bilgiler Dersinde Dijital Teknolojilerin Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-26 07:29:46.0
Language : İngilizce
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 928-957
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Given the current technological advancements, adjusting to the digital era by incorporating digital technologies into both personal and societal aspects of life is crucial.   Within ongoing change and transition, the educational process serves as a basis for effectively employing digital technology, with Social Studies programs being particularly remarkable.   This study aims to reveal educators' viewpoints regarding the utilization of digital technology in Social Studies classes. The study utilizes qualitative research methods and applies a case study methodology to conduct a situational analysis. The study's implementation phase involved the participation of 11 volunteer Social Studies instructors. Participants were chosen by a method of easy sampling. Focus group discussions were undertaken to collect participants' perspectives and recommendations on the topic.   A semi-structured interview form, which was created based on expert opinions, was utilized during the implementation process.   The interview form comprises two sections: one for collecting participants' personal information and another for addressing subject-related inquiries. Thus, the interview form approach was predominantly utilized during the implementation phase. The online focus group discussion was scheduled at specific times with the participants. Following the conclusion of the interviews, the data was transcribed and subjected to analysis by document review.   The findings were scrutinized by descriptive and content analysis. The study's findings indicate that Social Studies teachers favor incorporating digital technologies within and beyond the classroom, and effectively employ a range of technological resources. The significance of incorporating digital technology in the instruction of geography issues within the field of Social Studies is readily apparent. The method prominently features suggestions such as enhancing digital competencies and tackling digital inequalities.

Keywords

Abstract

Günümüzün yenilikçi teknolojileri ışığında, teknoloji çağına uyum gerekli görülmekte, dijital teknolojilerin bireysel ve toplumsal hayata entegrasyonu öne çıkmaktadır. Süregelen değişim ve dönüşümle, dijital teknolojilerin kullanımında eğitim süreci temel oluşturmakta olup, sosyal bilgiler dersi de dikkat çekmektedir. Sosyal bilgiler dersinde dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, nitel araştırma yönteminden yararlanılmış olup, durum analizi türünde durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışmanın uygulama aşaması, sürece gönüllü katılım gösteren 11 sosyal bilgiler öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, kolay ulaşılabilir örnekleme ile seçilmiştir. Konuya ilişkin katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması için odak grup görüşmesi yapılmıştır. Konu merkezli (topical) görüşmeden yararlanılarak, araştırmacılarca uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulama sürecinde, kullanılmıştır. Görüşmede kullanılan form, katılımcıların kişisel bilgileri ve konuya ilişkin sorularını içerecek şekilde 2 bölümden oluşmaktadır. Bu bakımdan uygulama aşamasında, görüşme formu yaklaşımı temel alınmıştır.  Katılımcılarla belirlenen gün ve saatte, online platform üzerinden odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşme tamamlandıktan sonra veriler yazıya aktarılmış, doküman inceleme ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular, betimsel analiz ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, sosyal bilgiler öğretmenlerinin dijital teknolojileri kullandıkları, ders içi/ders dışı süreçlerde kullanımını olumlu buldukları ve çeşitli teknolojik araçlardan yararlandıkları görülmektedir. Sosyal bilgilerde coğrafya konularının öğretiminde dijital teknoloji kullanımının önemsendiği anlaşılmaktadır. Sürece dönük olarak ise, dijital yetkinliklerin geliştirilmesi, dijital eşitsizliğin giderilmesi gibi öne çıkan öneriler dikkat çekmektedir.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics