FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-27 15:16:59.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1082-1099
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, ilkokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Adıyaman ilinde 10 farklı ilkokulun dördüncü sınıfında eğitim gören 409 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçek geliştirme sürecinde öncelikle literatür taraması yapılmış, öğrencilere fen bilimleri dersine yönelik düşüncelerini ifade etmeleri için kompozisyon yazdırılmıştır. Elde edilen verilerle madde havuzu oluşturulmuştur. Maddeler ölçek formatında ifade edilerek veri toplama aracına dönüştürülmüştür. Ölçek üçlü likert tipinde geliştirilmiştir. Ölçekte seçenekler katılıyorum, kısmen katılıyorum ve katılmıyorum olarak düzenlenmiştir. Maddeler ilkokul öğrencilerine ve sınıf öğretmenlerine inceletilerek dönütleri alınmıştır. Maddelerin kapsam ve görünüş geçerliliğiyle ilgili uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşlerinin değerlendirilmesiyle düzenlenen ölçek uygulamaya hazır hale getirilmiş ve ön uygulama yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini tespit etmek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda ölçeğin 13 maddeden ve ilgi, zevk alma ve katılma olarak adlandırılan 3 alt boyuttan oluştuğu görülmüştür. Ölçeğin toplam varyansı % 57,141 KMO değeri ,817 ve croanbach alpha değeri ,776 olarak tespit edilmiştir. Geçerlik ve güvenirliği ölçme amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda ölçeğin ilkokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla kullanılabileceği görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study was carried out to develop a scale to assess primary school students' attitudes towards science course. The study group consisted of 409 students studying in the fourth grade of 10 different primary schools in Adıyaman province in the 2020-2021 academic year. As the first step in scale development process, a literature review was conducted and students were asked to write essays expressing their opinions about science course. Using the data obtained, an item pool was created. The items were converted into a data collection tool by being expressed in a scale format. The scale was developed as a three-point Likert scale. The options on the scale are arranged as agree, partially agree and disagree. Feedback was collected from primary school students and teachers who were asked to review the items. Expert opinions were obtained regarding the content and face validity of the items. After the evaluation of expert opinions, the revised scale was made ready for application and a preliminary application was conducted. Exploratory and confirmatory factor analyses were conducted to determine the construct validity of the scale. As a result of the analyses, it was observed that the scale consisted of 13 items and 3 sub-dimensions named as interest, enjoyment and participation. The total variance of the scale was 57.141%, KMO value was found to be .817 and Croanbach alpha value was found to be .776. As a result of the studies conducted to measure validity and reliability, the scale was found to be suitable for being used to measure the attitudes of primary school students towards science course.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics