ÖĞRENCİLERDE SPOR YAPMA İLE AHLAKİ OLGUNLUK İLİŞKİSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-29 13:28:55.0
Language : Türkçe
Konu : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Number of pages: 1200-1226
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinde ahlaki olgunluğu, spor yapma, spor branşı tercihi ve spor yapma süresi ile diğer demografik değişkenler bağlamında incelemektir. Bu araştırma betimsel tarama modelinde ve toplam 403 ortaokul öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırma bilgi formu ve Çocuklarda Ahlaki Olgunluk Ölçeği ile toplanan veriler, betimsel istatistiki tekniklerle analiz edilmiştir. Analizlere dayalı ulaşılan sonuçlar şunlardır: Araştırmaya katılan öğrencilerin genel ahlaki olgunluk algıları “ara-sıra” düzeyinde olup, Kohlberg’in ahlaki sınıflamasında “gelenek öncesi” döneme denk gelmektedir. Araştırmada bu durum, öğrencilerin yaşı, sosyal kuralları tam bilmeme ve içselleştirememe ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmada, spor yapmanın ahlaki olgunluğun, “iyi çocuk olma-kurallara uyma” ve “çıkarcı davranmama” boyutlarındaki gelişimi olumlu etkilediği belirlenmiştir. Spor tercihleri bağlamında ise, basketbol oynayan öğrencilerin, diğer branşlarda spor yapanlardan daha az çıkarcı davranma algısına sahip oldukları saptanmıştır. Bunu sırayla; voleybol ile futbol ve diğerleri branşları izlemiştir. Araştırmada, basketbol sporunun bu avantajının, bu oyunun fiziki, eğitsel, psikolojik ve sosyolojik değerleri bir arada bulundurması ve zihinsel yetenekleri harekete geçirmesiyle ilgili olabileceği değerlendirilmiştir. Bunlara ilaveten, öğrencilerin ahlaki olgunluk algılarının cinsiyete göre farklılık gösterirken, ebeveyn eğitim durumuna göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Araştırmada son olarak, spor yapma ile ahlaki olgunluğun; her iki disiplinin normatif olması, özgüven ve sosyal aidiyet sağlaması noktalarında kesiştiği vurgulanmıştır. Bu itibarla okullarda ahlaki gelişim için spor yapmanın teşvik edilmesine dikkat çekilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to ınvestıgatıon moral maturity in 7th grade secondary school students in the context of doing sports, sports branch preference and duration of doing sports and other demographic variables. It was conducted in the Descriptive Survey Model and on a total of 403 secondary school students. The data collected with the research information form and the Moral Maturity Scale in Children were analyzed with descriptive statistical techniques. The results obtained based on the analysis are as follows: The general moral maturity perceptions of the students participating in the study are at the level of "occasional" and correspond to the "preconventional" period in Kohlberg's moral classification. In the study, this situation was associated with the age of the students, not fully knowing and internalizing social rules. In the study, it was determined that practicing sports positively affected the development of moral maturity in the dimensions of "being a good child - following the rules" and "not behaving in a manipulative manner". In the context of sport preferences, it was found that students who played basketball had a lower perception of manipulative behavior than those who played other sports. This was followed by volleyball and soccer and others. In the study, it was evaluated that this advantage of basketball sport may be related to the fact that this game combines physical, educational, psychological and sociological values and activates mental abilities. Furthermore, it was determined that students' perceptions of moral maturity differed according to gender, but not according to parental education level. Finally, it was emphasized that playing sports and moral maturity intersect in the sense that both disciplines are normative and provide self-confidence and social belonging. Therefore, it was emphasized that sports should be encouraged in schools for moral development.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics