LGBTİ BİREYLERİN ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARIYLA YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDE YAŞANAN DAMGALANMA VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-26 07:39:18.0
Language : Türkçe
Konu : Klinik Psikoloji
Number of pages: 1227-1245
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı LGBTİ bireylerin çocukluk çağı travmalarıyla yetişkinlik döneminde yaşanan benlik saygısı ve damgalanma arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırma nicel çalışma modeli olarak tasarlanmıştır. Bu araştırmanın en önemli kısımlarından biri katılımcı kitlesi olan LGBTİ bireyler grubudur bunun sebebi yapılan literatür araştırmaları sonucunda Türkiye’de LGBTİ bireylerle yapılan çalışmaların yetersiz olduğu gözlemlenmiş ve bu kapsamda LGBTİ bireylerle çalışılması hedeflenmiştir. Çalışma grubunu Türkiye’deki LGBTİ bireyler oluşturmaktadır.  Araştırma gönüllülük asasına dayalı şekilde 101 katılımcı ile yapılmıştır. Veriler yüz yüze ve online şekilde toplanmıştır ve örnekleme ulaşmak için LGBTİ Derneklerinden ve Topluluklarından destek alınmıştır. Veri toplama amacıyla, Kişisel Bilgi Formu, Çocukluk Çağı Travma Ölçeği, Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş Damgalanması Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır. LGBTİ bireylerin çocukluk çağı ruhsal travmaları, damgalanma ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla Pearson korelasyonu uygulanmıştır. Korelasyon bulgularına göre, ruhsal hastalıkların içselleştirilmiş damgalanma ölçeği toplam puanı ile çocukluk çağı ruhsal travma ölçeğinin duygusal istismar alt boyutu arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Benlik saygısı ile çocukluk çağı ruhsal travma ölçeğinin alt boyutu olan duygusal istismar ve fiziksel istismar arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is "Examining the Relationship Between Childhood Traumas and Stigmatization and Self-Esteem in Adulthood in LGBTI Individuals". This study aims to reveal the relationship between childhood traumas of LGBTI individuals and self-esteem and stigmatization in adulthood. It was designed as a quantitative research design. One of the most important parts of this research is the group of LGBTI individuals to be studied, because as a result of the literature research, it was observed that the studies conducted with LGBTI individuals in Turkey were insufficient and in this context, it was aimed to work with LGBTI individuals. The study group consists of LGBTI individuals in Turkey and abroad.  The research was conducted with 101 participants based on volunteerism. Data were collected face-to-face and online. Support was received from LGBTI Associations and Communities to reach the sample. Personal Information Form, Childhood Trauma Scale, Internalized Stigma of Mental Illness Scale and Rosenberg Self-Esteem Scale were used for data collection. Pearson correlation was applied to examine the relationship between childhood mental trauma, stigmatization and self-esteem levels of LGBTI individuals. According to the correlation findings, there was a positive and significant relationship between the total score of stigmatization related to mental disorders and emotional abuse sub-dimension. Self-esteem was positively and significantly correlated with emotional abuse and physical abuse.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics