ELEŞTİREL PEDAGOJİ TARİHİNDEN HAREKETLE FEMİNİST PEDAGOJİNİN İMKÂN VE SINIRLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-26 21:25:47.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 1147-1166
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Feminist pedagoji teorik alt yapısı sebebiyle öncelikle erkek merkezli bilginin yeniden inşa edilmesi üzerine kurulu bir uygulama alanına işaret etse de bugün daha kapsayıcı ve kesişimsel bir eğitsel yaklaşım anlamı taşımaktadır. Feminist pedagojinin söz konusu kapsayıcı niteliğinin oluşumunda, bu pedagojiye eleştirel düşünme ve eleştirel pedagoji çatısı altında değerlendirilebilecek başka yaklaşımların kaynaklık etmesi etkili olmuştur. Dolayısıyla feminist pedagojinin imkân ve sınırları değerlendirilirken eleştirel pedagojinin tarihi, kuramsal arka planı ve uygulama önerileri önem taşır hale gelmiştir. Buradan hareketle bu çalışmada feminist pedagojinin kadın odaklı bir çalışma alanı dışında da farklı ders ve kitlelere ulaşabilme imkânı; aynı zamanda kavramın teorik arka planını ve uygulanması önündeki engel ve sınırlarıyla birlikte değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma eleştirel bir nitel araştırmadır ve literatürden elde edilen veriler tümevarımsal olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak feminist pedagojinin uygulanmasına yönelik pratik ve önerilerin eleştirel pedagoji ile birçok ortak noktada birleştiği görülmüştür. Bu sebeple de yaklaşımın gelişimindeki kuramsal arka planın ve uygulama pratiklerinin feminist pedagojinin uygulanması yönünde herhangi bir engel teşkil etmediği tespit edilmiştir. Ancak pedagojinin uygulanacağı topluluğun veya kurumun özellikleri ve bir ideoloji olarak feminizme yönelik önyargılar gibi çeşitli unsurlar, çalışmada feminist pedagojinin sınırları bağlamında değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Even though feminist pedagogy indicates a practical field founded on reconstructing of man-centred information in the first hand because of its theoretical structure, it bears a more inclusive and intersectional meaning of educational approach today. In the formations of so-called inclusive quality of feminist pedagogy, the fact that other approaches that could be regarded under the roof of critical thinking and critical pedagogy has become the source of this pedagogy has been efficient. For that reason, the history of critical pedagogy, its conceptual background and application recommendations has become significant during the evaluation of the opportunities and limits of feminist pedagogy. In this sense, it is aimed to investigate the possibility of practicing feminist pedagogy out of a woman-oriented study and of reaching different courses and different masses, and evaluation of the concept together with its theoretical background, and the handicaps and limits in its application in the current study. The research is a critical qualitative study and the data obtained in the related literature was analysed inductively. Consequently, it was found that the practices and recommendations regarding the application of feminist pedagogy meet on a common ground. Therefore, it was determined the conceptual background and application practices in the development of the approach did not constitute any obstacle in the application of feminist pedagogy. However, such different elements as the group the pedagogy would be applied or prejudices towards the features of the institution and feminism as an ideology were all evaluated in the context of the limits of feminist pedagogy in the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics