KAVRAM KARİKATÜRÜ DESTEKLİ PROBLEME DAYALI FEN, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK (FeTeMM) ETKİNLİKLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE KAVRAMSAL ANLAMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Effect of Concept Cartoon Assisted Problem Based Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Activities on the Academic Success and Conceptual Comprehension

Author : AYŞEGÜL ERGÜN -Erhan KÜLEKCİ
Number of pages : 3127-3159

Abstract

Ülkemizin bilimsel araştırma ve teknolojik gelişme kapasitesini arttırması için, öğrencilerin FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) etkinliklerini deneyimlemeleri önemlidir. Bu araştırmanın amacı, kavram karikatürü destekli probleme dayalı FeTeMM etkinliklerinin, ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve kavramsal anlama düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada, tek gruplu ön test-son test deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, 2017 – 2018 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Manisa ilinin Akhisar ilçesindeki bir devlet okulunda öğrenim gören 17 beşinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen akademik başarı testi ve kavramsal anlama testi kullanılmıştır. Veri analizinde non parametrik testler kullanılmıştır. Araştırma, bilim uygulamaları dersinde haftada iki ders saati süresince toplamda 10 hafta ve 20 saat olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda gerçekleştirilen etkinliklerin, öğrencilerin akademik başarılarını ve kavramsal anlama düzeylerini istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde arttırdığı belirlenmiştir. Ayrıca kavram karikatürü destekli probleme dayalı FeTeMM etkinliklerinin, öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerindeki etkisinin, akademik başarıları üzerindeki etkisine kıyasla daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kız ve erkek öğrencilerin uygulamalar sonrasındaki akademik başarıları ve kavramsal anlama düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında, FeTeMM etkinliklerinde probleme dayalı öğrenmenin etkili kullanımı hakkında önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Kavram karikatürü destekli probleme dayalı öğrenme, FeTeMM etkinlikleri, kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme, mühendislik tasarım süreci

Read: 72

Download: 45