INVESTIGATION OF THE LEADERSHIP LEVELS OF STUDENTS OF THE SPORT SCIENCE WHO DOING ACTIVE SPORTS AND NON ACTIVE SPORTS ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES: THE CASE OF ISPARTA

Author:

Year-Number: 2020-XLVI
Yayımlanma Tarihi: 2020-05-23 21:02:38.0
Language : İngilizce
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 1910-1928
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Süleyman Demirel üniversitesinde aktif spor yapan ve aktif spor yapmayan spor bilimleri öğrencilerin liderlik yönelimlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri 12 Kasım-24 Aralık 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmaya Isparta’da 73 kadın ve 104 erkek olmak üzere 177 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Bolman ve Deal (1990) tarafından geliştirilen, Dereli (2003) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Liderlik Yönelimleri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin normal dağılımı sebebiyle parametrik testler kullanılmıştır. Elde edilen veriler incelendiğinde ölçeğin dönüşümsel liderlik, karizmatik liderlik alt boyutları ile cinsiyete göre anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Spor yapma ve spor branşına göre dönüşümcü liderlik ve karizmatik liderlikte anlamlı bir fark olduğu gözlenmiştir. Ancak liderlik ölçeğinin alt boyutları ile ikamet edilen yer ve yaş değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir. Ancak köylerde yaşayanların liderlik düzeyinin şehirde yaşayanlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Üniversitede spor yapan öğrencilerin orta düzeyin üstünde liderlik eğilimleri gösterdikleri ve kabul edilen bir düzeyde oldukları sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the leadership orientation of students of sports science who do active sports and do not do active sports at Suleyman Demirel university according to different variables. The data of the study were collected between November 12 and December 24, 2019. This research participated in 177 students, 73 females, and 104 males. As the data collection tool; It was used The Leadership Orientations Scale developed by Bolman and Deal (1990) and adapted to Turkish by Dereli (2003). Parametric tests were used due to the normal distribution of the data. When the data obtained were examined, it is seen that the scale had significant differences in terms of transformational leadership, charismatic leadership sub-dimensions, and gender. It was observed a significant difference in transformational leadership and charismatic leadership according to active doing sports and sports branch. Moreover, it was observed that there was no statistically significant difference in terms of the sub-dimensions of the leadership scale and place of residence and age variables. However, it was determined that the level of leadership of the people living in the villages is higher than those living In this study, it is aimed to investigate the leadership orientation of students who do sports and do not do sports at university according to different variables. This study participated 177 students, 73 male and 104 female. As the data collection tool; It was used The Leadership Orientations Scale developed by Bolman and Deal (1990) and adapted to Turkish by Dereli (2003). Parametric tests were used due to normal distribution of the datas. When the data obtained were examined, it seen that the scale had significant differences in terms of transformational leadership, charismatic leadership sub-dimensions and gender. It was observed a significant difference in transformational leadership and charismatic leadership according to doing sports and sports branch. Moreover, it was observed that there was no statistically significant difference in terms of the sub-dimensions of the leadership scale and place of residence and age variables. Howover it was determined that the level of leadership of the people living in the villages is higher than those living in the city. In addition, it was concluded that the students doing sports at the university show above of medium level leadership tendency and are at a well-accepted level.

Keywords