ÖĞRETMENLERİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI İLE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARININ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Investigation of Teachers’ Epistemological Beliefs and Measurement-Evaluation Practices in the Context of Turkish Education System

Author : Ender ÖZEREN
Number of pages : 3175-3200

Abstract

Bu araştırmanın amacı, lise öğretmenlerinin epistemolojik inançları ile öğretim sürecinde uyguladıkları ölçme ve değerlendirme yöntemleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Korelasyonel desende yürütülen araştırmanın evrenini, Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Şanlıurfa illerindeki liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, evrenden oransız küme örnekleme ile belirlenmiş 819 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri ‘Epistemolojik İnanç Bilgi Formu’ ve ‘Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği’ ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri betimsel ve çıkarımsal istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırmada lise öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun, ders işlerken ve sınama durumları için soru hazırlarken konu içeriğinde yer alan bilgilerin doğasını dikkate aldıkları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan lise öğretmenlerinin epistemolojik inanç düzeylerinde çeşitli boyutlarda farklılaşmak olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin ‘Otorite ve Doğruluk’ alt boyutunda gelişmemiş, geleneksel; ‘Bilgi Üretme Süreci’, ‘Akıl Yürütme’ ve ‘Bilginin Değişirliği’ boyutlarında gelişmiş, çağdaş ve ‘Bilginin Kaynağı’ alt boyutunda orta düzey, karma epistemolojik inanca sahip oldukları belirlenirken, Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin geneli itibarıyla öğretmenlerin orta, karma epistemolojik inanca sahip oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Epistemolojik İnanç, Ölçme-Değerlendirme, Öğretim Yöntemleri, Lise Öğretmeni.

Read: 55

Download: 34