ÖĞRENME AMAÇLI YAZMANIN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI ANLAYIŞLARINA VE SÖZDEBİLİMSEL İNANIŞLARINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Yayımlanma Tarihi: 2022-11-08 21:47:09.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 3926-3952
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada doğrudan yansıtıcı yaklaşımın sorgulamaya dayalı etkinlikleri ile öğrenme amaçlı yazma ödevlerinin (Poster, Mektup ve Araştırma raporu)  7. Sınıf öğrencilerinin Bilimin Doğası anlayışlarına ve Sözdebilimsel inanışlarına etkisi araştırılmıştır. Çalışma grubunuAdıyaman ili Kâhta ilçesindeki bir devlet ortaokulunun 7.sınıfında öğrenim gören 38 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada ön test son test eşleştirilmiş kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney ve Kontrol gruplarında dersler “Güneş Sistemi ve Ötesi” ünitesi ve Bilim Uygulamaları dersi öğretim programı kapsamında araştırmacı tarafından geliştirilen bilimin doğası etkinlikleri ile gerçekleştirmiştir. Deney ve Kontrol grubunun her ikisi de bilimin doğası kapsamında “Büyük Patlama teorisi”,  “Evren ile ilgili Tarihsel Görüşler” ve “Plüton gök cismi”,Sözdebilimsel inanış ile ilgili olarak “Doğal Taşlar”, “Astroloji” ve “Çubukla su arama” olmak üzere üçer etkinlik yapmıştır. Deney grubu ders dışı öğrenme amaçlı yazma ödevleri hazırlarken Kontrol grubu fazladan benzer sınıf içi etkinlikler yapılmıştır. Veriler Bilimin doğası ve Sözdebilim inanış ölçekleri ile toplanmıştır. Verilerin istatiksel analizinde bağımsız gruplar için Mann-Whitney U testi ve bağımlı gruplar için Wilcoxon T testi kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre doğrudan yansıtıcı yaklaşımın sorgulamaya dayalı etkinlikleri Bilimin doğası anlayışlarını geliştirmiş ve Sözdebilimsel inanışları azaltmıştır. Öğrenme amaçlı yazmanın deney grubu lehine her iki boyutta pozitif yönde anlamlı farklılık oluşturması bunun fen öğretiminde daha sık ve etkin kullanımını göstermektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the effect of inquiry-based activities of explicit-reflective approach and writing to learning assignments (Poster, Letter and Research report) on 7th grade student’s the nature of science understanding and pseudoscientific beliefs was investigated. The study group consists of 38 students studying in the 7th grade of a public secondary school in the Kâhta district of Adıyaman province. In the study, a quasi-experimental design with pre-test post-test paired control group was used. In the Experimental and Control groups, the lessons were carried out with the nature of science activities developed by the researcher within the scope of "The Solar system and beyond" unit and the Science Applications course curriculum. In Both of the Experiment and Control groups, three activities were conducted as "Big bang theory", "historical views about the universe" and "Pluto celestial body" within the scope of the nature of science, "Natural stones", "Astrology" and "Searching for water with a stick" in related to pseudoscientific beliefs. While the Experimental group was preparing writing assignments for extracurricular learning, the control group did extra similar in-class activities. Data were collected with the Nature of Science and Pseudoscience belief scales. In the statistical analysis of the data, Mann-Whitney U test for independent groups and Wilcoxon T test for dependent groups were used. According to the findings of the study, the inquiry-based activities of the explicit reflective approach improved their understanding of the nature of science and decreased pseudoscientific beliefs. The fact that writing to learning creates a positive and significant difference in favor of the experimental group in both dimensions shows that it is used more frequently and effectively in science teaching. 

Keywords