İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÖZ-YÖNETİM BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2022-LIX
Number of pages: 2495-2517
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik geçerli ve güvenilir bir öz-yönetim becerileri ölçeği geliştirmektir. Bu amaçla araştırmacı tarafından alanyazına dayalı olarak 72 soruluk madde havuzu oluşturulmuş ve kapsam geçerliği ile dile uygunluk gibi konular açısından taslak ölçek 5 uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda oluşturulan 62 soruluk deneme ölçeği formu kullanılarak 54 öğrenciyle pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Kapsam geçerliği ve dile uygunluğu değerlendirilen ölçek formu, pilot uygulama ve uzman görüşlerine dayalı olarak 49 maddeye düşürülmüştür. Son biçimi verilen ölçek formu Şanlıurfa iline bağlı Eyyübiye, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde 2020-2021 eğitim öğretim yılının bahar döneminde toplam 954 ilkokul 3. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Eksik ve yanlış doldurulan formlar çıkarıldıktan sonra 901 ölçek formu üzerinden veri analizleri yapılmıştır. Ölçek formunda açıklayıcı faktör analizi/AFA ve doğrulayıcı faktör analizi/DFA sonucunda 6 faktörlü 20 maddeden oluşan bir yapıya ulaşılmıştır. AFA’da elde modelin uyumluluğu DFA ile test edilmiş ve elde edilen uyum indisleriyle desteklenmiştir.  Ölçeğin geneli için elde edilen güvenirlik katsayısı da .818 olarak hesaplanmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop a valid and reliable self-management skills scale for primary school 3rd grade students. For this purpose, an item pool of 72 questions was created by the researcher based on the literature, and the draft scale was presented to 5 experts in terms of issues such as content validity and language compatibility. A pilot study was carried out with 54 students by using a 62-question trial scale form created in line with expert opinions. The scale form, whose content validity and conformity to language were evaluated, was reduced to 49 items based on the pilot application and expert opinions. The final form was applied to 954 primary school 3rd grade students in the spring term of the 2020-2021 academic year in Eyyübiye, Karaköprü and Viranşehir districts of Şanlıurfa province. After removing the missing and incorrectly filled forms, data analyzes were made on 901 scale forms. As a result of explanatory factor analysis/EFA and confirmatory factor analysis/CFA in the scale form, a structure consisting of 20 items with 6 factors was reached. The compatibility of the hand model in EFA was tested with DFA and supported by the obtained fit indices. The reliability coefficient obtained for the overall scale was calculated as .818. 

Keywords