A STUDY ON EXAMINATION OF PERCEPTIONS ON CRITICAL PEDAGOGY AMONG SCHOOL ADMINISTRATORS IN TERMS OF FUNCTIONS OF SCHOOLS AND ON SCHOOL PRACTICES: A CASE STUDY

Author :  

Year-Number: 2023-LXIII
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-05 14:04:49.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 723-750
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, okul yöneticilerinin; okulun işlevleri boyutunda eleştirel pedagojiyi nasıl algıladıklarını ve okullarında gerçekleştirdikleri uygulamalarda eleştirel pedagoji bağlamındaki düşüncelerini tespit etmek amaçlanmıştır. Eleştirel pedagoji günümüz eğitim sorunlarını sistematik olarak tartışan bir eğitim yorumu ve en önemli yaklaşımlardan biridir. Bu bağlamda okul yöneticilerinin konu ile ilgili bakış açıları oldukça önemlidir. Araştırmanın çalışma grubunu 6 kişiden oluşan ortaokul ve lise okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmada “Bütüncül Çoklu Durum Desenli Örnek Olay Çalışması” kullanılmıştır. Veriler “Yarı yapılandırılmış görüşme formu” ile toplanıp “İçerik analizi” tekniği ile analiz edilmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmelerde okullarında gerçekleştirdikleri uygulamaların bir kısmında ve bunun arkasında yatan düşüncelerinde eleştirel pedagojik bakış açısına sahi olunduğu, gösterilen davranışların yine bir bölümünde eleştirel pedagoji ilkeleri doğrultusunda yapıldığı tespit edilmiştir. 

Keywords

Abstract

The present study aims to identify how school administrators perceive critical pedagogy in terms of functions of schools and what they think of critical pedagogy within the scope of their practices at their schools. Critical pedagogy is a systematic interpretation of contemporary educational problems and one of the most significant approaches in the literature. Within this context, the points of view among school administrators regarding this issue are of vital importance. The study group consists of a total of 6 middle school and high school administrators. The study employs the method of "holistic multiple case study". The data was collected by means of "semi-structured interview forms" and analysed through the "content analysis" technique. The interviews conducted with the participants revealed that a critical pedagogic point of view is prevalent in terms of some of the practices of school administrators as well as their motives behind them and that their behaviour also partly stem from the administrators of critical pedagogy.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics