PANDEMİ SONRASI YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞ SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI VE SOSYAL UYUM BECERİLERİ

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-13 13:48:58.0
Language : Türkçe
Konu : Özel Eğitim
Number of pages: 3424-3449
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim-öğretim sürecinde yaşanan herhangi bir boşluk öğrenciler üzerinde kalıcı izli sorunlara sebebiyet verebilmektedir. Kaynaştırma öğrencilerinin akademik, sosyal ve duygusal gelişimleri büyük ölçüde bu süreçten etkilenebilmektedir. Bu araştırmada, Sivas ili merkezinde bulunan ilkokullarda sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan öğretmenlerin, koronavirüs pandemisi sonrası kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşlerinin ve önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya ilkokul kademesinde görev yapan toplam 12 öğretmen katılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmış ve bulgular içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; kaynaştırma öğrencilerinin pandemi sürecinde derslere yönelik ilgilerinin azaldığı ve akademik başarılarının düştüğü öte yandan pandemi sonrası süreçte ise; iletişim ve uyum problemleri yaşandığı, akademik başarı sorunları gözlemlendiği, derse karşı isteksizlikler yaşandığı bu bağlamda pandeminin kaynaştırma öğrencilerinin eğitim hayatını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, kaynaştırma öğrencilerine yönelik materyal eksikliği yaşandığını ve alanda uzman eğitimcilerle kaynaştırma uygulamalarının desteklenmesinin bu öğrencilerin başarılarının artırılması amacıyla gerekli olduğunu dile getirmiştir. Genel olarak, kaynaştırma öğrencilerinin bu süreçte derse karşı ilgi ve akademik başarı konularında güçlük yaşadığı, uygun eğitim ortamları ve imkânlar sağlanması durumunda ise eğitimden daha çok fayda görebilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Any gap in the education-teaching process can cause permanent problems on students. Academic, social and emotional development of mainstreaming students can be greatly affected by this process. In this study, it was aimed to determine the opinions and suggestions of the teachers who have inclusive students in their classes in primary schools in the city center of Sivas, regarding inclusive education after the coronavirus pandemic. A total of 12 teachers working at the primary school level participated in the research. In the research, case study, one of the qualitative research methods, was used and the findings were analyzed with the content analysis technique. As a result of the research on the other hand, in the post-pandemic process; In this context, it was found that the pandemic directly or indirectly affected the education life of mainstreaming students, in which communication and adaptation problems were experienced, academic success problems were observed, and reluctance towards the course was experienced. The participants of the study stated that there is a lack of materials for inclusion students and that it is necessary to support inclusion practices with expert educators in order to increase the success of these students. In general, it has been concluded that inclusive students have difficulties in terms of interest in the course and academic success in this process, and that they can benefit more from education if appropriate educational environments and opportunities are provided.

Keywords